Město Jindřichův Hradec ve 14. století

15. srpna 2008 v 18:01 | Pavel Macků |  Jindřichův Hradec
Jestliže byly ve 13. století položeny základy vrcholně středověkého města, pak 14. a 15. století přineslo základ urbanistické zástavby na dlouhý čas. Podívejme se prvně na město samotné a jeho obyvatele. Během 14. století se lidé stahovali blíže k centru města a obsazovali jeho hlavní komunikace a okolí tržiště. To se udržovalo na stejném místě jako v předcházejícím století (obr. 1.), akorát plocha náměstí se postupně rozrůstala až do dnešního rozsahu. Ve středověku byl svah k hradu mnohem prudší a byl proto vyrovnáván navážkami. Náměstí samotné pak bylo zpevněno vydlážděním lomovými kameny, které archeologický výzkum datuje k polovině 14. století (Burian 1999, 1).
Obr. 1. Jindřichův Hradec ve 14. století. Tmavě modře jsou zvýrazněny vodní toky, zeleně
městské hradby, červeně náměstí a hlavní komunikace, žlutě hrad, růžově židovská čtvrť, okrově Koželužská čtvrť, hnědě Podvrší- domy chudiny, fialově Nové město,světle modře kostely, špitály: 1- kostel a klášter sv. Jana Křtitele, 2- kostel Nanebevzetí Panny Marie (+ v okolí špitál), 3- špitál pro chudé


Staré dřevěné domy postupně nahrazovaly domy kamenné (obzvláště v 15. století). Majiteli těchto domů byl pravděpodobně patriciát a bohatí řemeslníci, vlastnící parcely v centru a při hlavních komunikacích. Dodnes nese spousta domů znaky středověkých dispozic.
Budeme citovat zápis uvedený Fr. Teplým (1929, 93) z roku 1541, který nám může, ač z mnohem mladší doby, trochu přiblížit vzhled města: "Domy na rynku (náměstí) jsou obyčejné budovy dřevěné na podezdívce, patrové, mají dole dělnici či peleš, nahoře obydlí, které ku straně náměstí spočívá na sloupech a tak tvoří otevřenou podsíňku před okny dělnice (dílny) pro výstav řemeslných tvarů a též pro útěk trhovců, když na ně náhle déšť spadne. Z předsíně jednoho domu dá se postupovati do předsíně sousední a tak obejíti celý rynk ´skrze podloubí´. Každý dům má než dvě okna, dole jedna vrata, v zadu zahradu. Panský dům je rozložitější, ale v tom ostatním se podobá, že stojí také o samotě, má své vlastní žleby a ´rejny´ z nich. Střechy vybíhají nosákovitě, mají štíty zdvihnuté a někdy ochoz, takže majitel může kolem střechy šaty a šátky vyvěšovati, kolkolem choditi jako pán na svém hradu. Zavřel-li vchod, máš před sebou hotovou tvrz, jež se honosí i svou studní, ze skály vyrobenou. Na domech visí různé víchy, znamení řemeslná, na dveřích ´klepátka´ pro znamení k otevření. Poněvadž o trzích nejednou dochází k hádce, rvě ba i k vraždě, má také rathous (radnice) své znamení: proto při trvání jarmarku ozbrojená ruka s mečem na vrata rathúzu se týčí, aby každý si připamatoval, co svádě a pranici náleží a tudíž se těch a takových věci nedopouštěl…".
Městských čtvrtí bylo celkem 6; kolem náměstí 4 a za hřbitovem 2. Největší byla od Rybnické ulice k Nežárecké bráně, přerušená jen příjezdem ke hradu (dnešní Dobrovského ul.) vedoucí po dřevěné zastřešené lávce. Koně a jezdci přijížděli k hradu po mostě přes Nežárku (Teplý 1929, 93-94).
Přestože se lidé stahovali spíše do města, vznikala další předměstí. L. Jirásko (bez data, 104-105) tak uvádí například nově vzniknuvší osadu sv. Václava s kostelíkem severozápadně od města a čtvrť Podvrší, lokalizovanou u Nežárské brány (obr. 1). Nedaleko Podvrší se pak nacházela čtvrť Koželužská a severně od města vznikalo postupně výstavné Nové město. Zde měl své centrum cech hradeckých soukeníků, doložený již roku 1380 listinou provinciála řádu minoritů, udělující plnou účast rodinám cechu na všech duchovních dobrech (Psíková 1993, 105).
Fr. Teplý (192, 94, 130-132) uvádí bez bližšího časového určení ještě krejčí, ševce, kožešníky, koželuhy (poslední tři sídlili u Nežárecké brány), kováře (Kovářská ul.- dnes Panská), zámečníky, koláře, truhláře (tesaře), hrnčíře, nožíře, mečíře a platnéře, provazníky, kameníky, rybáky, síťaře a zedníky. Taktéž se zmiňuje o dalších pomístních názvech a zajímavostech: rynk (pro náměstí), chlebnice, stanoviště či stání (řemeslnické prodejní boudy), městská váha, masnice, okrsek kostelní, Zákostelčí, Židovny, domky střelčí na příkopech, U kláštera, V solní bráně, Nad vodou (JV- část města), z ulic Nežárská, Janská, Mezibranská, v kútě krejčích, v kútě nademlejnském.
Týž autor uvádí i vzmáhající se rodiny či přímo boháče: Dačického, Bališe, Svaty, rodinu Kadoltů, rod z Červeného domu, Jana Domašínského, Pěněnského, Petra Kadu (Kadalici), Dida Moravčice, řezníky Svachy, Róta z Lásenice a Róta z Dírného (Teplý 1929, 135-136).
Nadále zde působily i židovské rodiny, přičemž Fr. Teplý uvažuje i o výstavbě synagogy v průběhu námi probíraného století (obr. 2.).
Obr. 2. Synagoga v severozápadní části města dnes. Foto autor
Vzmáhající se kacířství v této části království byla pravděpodobně i jednou z příčin příchodu druhého církevního řádu minoritů (po německých rytířích). Působení řádu ve městě nám jistě dokládá listinný materiál mezi lety 1335 - 1342, ale historici ho většinou kladou do dvacátých let 14. věku (např. Jirásko 1993a, 10). Kolem roku 1342 pravděpodobně dostávají do správy kostel sv. Jana Křtitele (obr. 3.), jehož stavbu dokončují (za finančních injekcí panstva a měšťanů) a zahajují stavbu na něj navazujícího kláštera. Práce na této stavbě šla rychle, neboť každý, kdo přispěl ať už prací či obnosem na jeho výstavbě obdržel jisté odpustky.
Interiér kostela zdobí nástěnné malby z doby kolem poloviny 14. století vyobrazující 12 apoštolů, Zvěstování P. Marie a donátory. Taktéž zde začal vznikat christologický cyklus (dokončen v 15. stol.) s nejlépe dochovanými scénami Narození a Ukřižování Páně.
Vraťme se však ještě k místním heretikům. Ti zde pravděpodobně sídlili již k roku 1315. Hradecká vrchnost je zpočátku nechávala být pro kolonizační zisky, ovšem po té, co se valdenské učení rozšířilo po celém kraji, na ně byli povoláni klášterníci (církevní nápravce).
Obr. 3. Kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým klášterem. Foto autor
Tato snaha však nenašla naplnění, a proto Oldřich z Hradce povolal inkvizitora Havla z Hradce. Přes veškerou Havlovu snahu opět nebylo dosaženo vymýcení hereze (ač se prý díky jeho "zuřivosti" brzy nedostávalo místa ve vězení). Proto vyhlásil bulou Benedikt II. z 6. března 1340 1. křížovou výpravu do Čech. Tažení opět nedosáhlo kýženého cíle a hned následujícího roku byl při vzpouře poničen Oldřichův hrad (pravděpodobně i město) a vypálena spousta okolních vesnic.Tyto události urychlili výstavbu městského opevnění (více na tomto webu v článku Fortifikace Jindřichova Hradce ve 14. století). Hereze tak přežívala do dalších století (Jirásko 1993a, 10-11; Teplý 102-108).
Po polovině 14. století (Fr. Teplý uvažuje o době 1380-1397) počala na nejvyšším místě města stavba nového farního kostela (obr. 1., světle modře č. 2). Jedná se o trojlodní stavbu s převýšenou hlavní lodí a dlouze polygonálně uzavřeným presbyteriem. Jeho čtverhranná věž sloužila jako obydlí hlásného. Ve správě ho měli Němečtí rytíři, kteří ho zasvětili své patronce Panně Marii (obr. 4.). Fundátorem byl Heřman z Hradce (obr. 4. vpravo) spolu se svými bratry Oldřichem a Janem. Menší finanční injekce poskytl i měšťan Konrád se ženou Kačkou, Svach s Annou, taktéž měšťané a Jan, syn Puklinův. Stavitelem byl nejspíše Hanuš z Jindřichova Hradce (Jirásko bez data, 104-105; Teplý 1929, 117-118).
Obr. 4. Kostel nanebevzetí Panny Marie. Vpravo původní vstup se znakem Heřmana z Hradce. Foto autor
Roku 1399 počala stavba dalšího, již třetího špitálu s kaplí Navštívení Panny Marie (později sv. Alžběty), stojícího na Zarybnickém předměstí (obr. 1., světle modře č. 3; obr. 5.). Založil ho opět Heřman a Jan mladší z Hradce se spoluúčastí měšťanů, kteří ho roku 1405 přijímají do své správy věnují mu všechny výnosy z osady Dolního Skrýchova. Špitál poukazuje na demografický růst a prohlubující se sociální diferenciaci obyvatel města (Jirásko 1993a, 12-13; Teplý 1929, 146-148).
Obr. 5. Špitál pro chudé. Foto autor
Ze dne 25. 7. 1389 máme doložené první psané privilegium od Jindřicha III. z Hradce, v němž se vrchnost zříká práva odúmrti a dovoluje všem obyvatelům právo svobodného nakládání s movitým i nemovitým majetkem, svobodu pohybu a trvalou výši městských úroků. Píše: "…Každý měšťan může za živa nebo na smrtelné posteli naložiti bez jakékoli překážky se svým jměním, movitým i nemovitým, jak mu libo. Kdyžby některý člověk z města ušel, má jeho jmění 13 neděl zůstávati nedotčeno, kdyby se snad vrátil po uplynutí té lhůty má se poříditi inventář, provolati (na rynku veřejně a v sousedních městech), zdaliž by se k pořízení dostavil, když ale nikoli milostivosti nehledá, jeho statek bez veškeré lhůty a soudu připadne vrchnosti.
Na těchto obou právech mají místi nároky ti, kteří z Páně dílu bydlejí v ohradě města, ať už mají své statečky a dědictví uvnitř zdí nebo za nimi vně města, ať ustavení nová nebo stará, postavená nebo teprve budoucně zřízená, kteří královské berně platí pánu gruntovní činži, jež má beze změny dále trvati čtyřikráte (o suchých dnech) do roka odvádějí a také pomocí mu přispívají, když dětem shání věno, anebo jinak příspěvku na nich žádá. Zvláště poroučí pán, aby židé ze svých domů platili činži a dávky, jak až doposud; leč hořejších privilegií jsou neschopní. Platí než měšťanům, jich budoucím. K pergamenu přivěsili na věčnou paměť všeho pečeti vedle Jindřichovy Heřman z Hradce, strýc, Jan a Jindřich z Rožmberka na den sv. Jakuba, jednoho ze dvanácti sv. apoštolů." (Teplý 1929, 143).
Koncem 14. století se již předpokládá vznik radnice (Jirásko 1993a, 11-12).
Závěrem se zaměříme na vrchnost. Nemůžeme na tomto místě nezmínit rozsáhlý nástěnný obrazový cyklus nazývaný Svatojiřská legenda z roku 1338 (obr. 6.).
Obr. 6. Svatojiřská legenda, Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci. Foto vypůjčeno z
http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/fotogalerie/interiery/


K vidění je zde obsáhlá erbovní galerie mj. těchto rodů: z Velhartic, ze Lnář, Krajířové z Krajku, Drslavice rodu Ryžmberského, z Březnice, z Častolovic, z Potštejna a Litic, Zajíců nebo Šelemberků, Ronovců, ze Stráže a z Ústí, z Hradce, z Velešína, z Vartenberka, Bavorové ze Strakonic, z Cimburka, z Onšova, ze Šternberka a další. Cyklus zachycuje život sv. Jiří, ale i Oldřicha z Hradce v mládí jako správného křesťanského rytíře. V okolních textech se můžeme dočíst, že vše vymaloval jakýsi Václav a že roku 1331 bylo v hradecké pevnosti 16 metacích praků (Tichý 1929, 104-105).
Mezi léty 1349-1389 dochází po smrti Oldřicha III. k rozdělení dosud celistvého majetku mezi jeho čtyři syny. Samotný Hradec byl pak na půl rozdělen mezi bratry Jindřicha II. a Heřmana.
Celkovou úroveň dvorské rytířské kultury na hradeckém sídle dokresluje fakt, že zde působilo několik básníků a pěvců vč. Ulricha von Lichtenstein (k tomu více Fürbach 1993).
Čtrnácté století se vskutku stalo zlatým časem v dějinách města. Ve století následujícím pokračoval vývoj plynule a ani husitské bouře ho výrazněji nezbrzdily.
Obr. 7. Pohled přes Vajgar na městské centrum. Vlevo kostel Nanebevzetí Panny Marie,
uprostřed části zachovalých hradeb, vpravo Kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým
klášterem. Foto autor
Použitá literatura
Břicháček, Pavel 1993: Svědectví archeologie. In: Jindřichův Hradec 1293 - 1993. 700. výročí města Jindřichova Hradce, 43-56, České Budějovice
Burian, Vladislav 1999: Nástin archeologických výzkumů na náměstí Míru v Jindřichově Hradci v letech 1990 až 1999. In: Jindřichohradecký vlastivědný sborník, 1-21, Jindřichův Hradec
Fürbach, František 1993: Literatura na dvoře Pánů z Hradce v 1. polovině 14. století. In: Jindřichův Hradec 1293 - 1993. 700. výročí města Jindřichova Hradce, 43-56, České Budějovice
Jirásko, Luděk (bez data): Jindřichův Hradec a okolí - příroda, dějiny, umělecké památky. In: Jindřichův Hradec & okolí, 97-118 Liberec
Jirásko, Luděk 1976: Ke kolonizaci jihovýchodních Čech v předhusitském období, Jihočeský sborník historický XLV, 14- 25
Jirásko, Luděk 1978: K dějinám Jindřichova Hradce v předhusitském období, Jihočeský sborník Historický XLVII/2-4, 77-96
Jirásko, Luděk 1993a: Historický kalendář Jindřichova Hradce. In: Jindřichův Hradec 1293 - 1993. 700. výročí města Jindřichova Hradce, 9-42, České Budějovice
Psíková, Jiřina 1993: Řemesla a cechy. In: Jindřichův Hradec 1293 - 1993. 700. výročí města Jindřichova Hradce, 43-56, České Budějovice
Teplý, František 1927: Dějiny města Jindřichova Hradce. Dílu I. svazek 1., Jindřichův Hradec
 


Komentáře

Zobrazit vše (377)
Zobrazit starší komentáře

301 Oxids Oxids | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 22:13 | Reagovat

buy cheap generic cialis online cialis
<a href=http://cialchprx.com/#>buy cialis</a>
order cialis canada
<a href="http://cialchprx.com/#">cheap cialis online</a>

302 Bedulky Bedulky | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 0:09 | Reagovat

chemical name cialis pills
<a href=http://www.cialisgenchx.com/#>buy cialis online</a>
can u buy viagra over the counter cialis generic
<a href="http://cialisgenchx.com/#">buy cialis online</a>

303 quiept quiept | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 0:55 | Reagovat

poor mans viagra
<a href=http://www.buyviagrtdaonline.com/#>cheap viagra</a>
viagra pharmacy
<a href="http://buyviagrtdaonline.com/#">buy generic viagra</a>

304 Gubrove Gubrove | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 1:02 | Reagovat

walmart tadalafil cialis generic
<a href=http://www.cialisgenchx.com/#>buy generic cialis online</a>
best buy cialis online
<a href="http://www.cialisgenchx.com/#">buy cialis online</a>

305 jabboich jabboich | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 2:03 | Reagovat

viagra cocaine cialis pills cialis
<a href=http://cialisgenchx.com/#>generic cialis online</a>
generic cialis soft online
<a href="http://cialisgenchx.com/#">cialis online</a>

306 rainalp rainalp | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 2:11 | Reagovat

split cialis pills drug
<a href=http://www.cialisdfrxt.com/#>cheap cialis online</a>
women who take cialis pharmacy
<a href="http://www.cialisdfrxt.com/#">generic cialis online</a>

307 JalpEace JalpEace | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 2:38 | Reagovat

cialis generic uk
<a href=http://www.cialisdfrxt.com/#>cialis coupon</a>
viagra gold cialis generic
<a href="http://www.cialisdfrxt.com/#">buy cialis online</a>

308 Alemolef Alemolef | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 4:57 | Reagovat

generic cialis 20mg ebay mexico
<a href=http://cialisplrx.com/#>buy cialis online</a>
buy cialis online without a medical
<a href="http://cialisplrx.com/#">buy cialis online</a>

309 Absect Absect | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 23:47 | Reagovat

generic cialis safe
<a href=http://cialisdelta.com/#>cheap cialis</a>
buy cialis professional
<a href="http://cialisdelta.com/#">cialis online</a>

310 raniple raniple | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 3:05 | Reagovat

cialis india generic
<a href=http://www.cialisredp.com/>cheap cialis</a>
order cialis online
<a href="http://www.cialisredp.com/">buy cheap cialis</a>

311 KennethDaubs KennethDaubs | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 11:38 | Reagovat

wh0cd1131446 <a href=http://cialis20.us.com/>cialis 20 mg</a>

312 smiciorn smiciorn | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 16:14 | Reagovat

cialis cheap generic
<a href=http://gncialisrx.com/#>buy cialis</a>
generic cialis canadian
<a href="http://gncialisrx.com/#">cialis online</a>

313 anting anting | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 1:04 | Reagovat

buy cialis online without a health
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>cialis online</a>
buy cialis in mexico cialis
<a href="http://cialiscomrx.com/">generic cialis</a>

314 tilype tilype | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 1:07 | Reagovat

purchase cheap cialis online
<a href=http://cialiscomrx.com/>cialis online</a>
low blood pressure canada buy generic cialis
<a href="http://cialiscomrx.com/">buy generic cialis</a>

315 Ensuese Ensuese | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 5:57 | Reagovat

magnus sildenafil cialis generic pills
<a href=http://cialiscomrx.com/>generic cialis online</a>
buy brand cialis
<a href="http://www.cialiscomrx.com/">generic cialis online</a>

316 triace triace | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 11:32 | Reagovat

buy tadalafil india tadacip
<a href=http://cialiscomrx.com/>buy cialis</a>
lowest price generic cialis online pharmacy
<a href="http://cialiscomrx.com/">generic cialis</a>

317 taurbteF taurbteF | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 11:45 | Reagovat

generic cialis online
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>cheap cialis</a>
order cheap cialis without prescription
<a href="http://www.cialiscomrx.com/">cheap cialis</a>

318 betworp betworp | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 13:07 | Reagovat

quality of generic cialis online pharmacy
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>buy generic cialis</a>
viagra muscle pain cialis tablets
<a href="http://cialiscomrx.com/">cialis coupon</a>

319 stolla stolla | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 14:00 | Reagovat

buy tadalafil china
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>cialis online</a>
buy cialis australia
<a href="http://cialiscomrx.com/">buy cialis online</a>

320 BrettFearl BrettFearl | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 20:20 | Reagovat

wh0cd1131446 <a href=http://cialischeapdelivery.us.com/>cheap cialis</a>

321 KennethDaubs KennethDaubs | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 23:47 | Reagovat

wh0cd2203287 <a href=http://wellbutrinmedicaid.us.org/>wellbutrin pill</a>

322 Uneplay Uneplay | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 0:39 | Reagovat

payday loans in aurora co
<a href=http://paydaysonlinemoney.com/#>payday express</a>
quick money ideas
<a href="http://paydaysonlinemoney.com/#">pay day loans</a>

323 PooxyWef PooxyWef | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 17:12 | Reagovat

cialis tablet in uk
<a href=http://cialisgendrx.com/#>generic cialis online</a>
buy online cheap cialis generic
<a href="http://cialisgendrx.com/#">cialis online</a>

324 trurect trurect | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 17:25 | Reagovat

kamagra vs viagra
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy cheap viagra</a>
viagra 3000mg
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy viagra</a>

325 Syclids Syclids | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 18:33 | Reagovat

how do i get viagra
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy cheap viagra</a>
viagra 200mg price
<a href="http://viagchranrx.com/#">viagra online</a>

326 taurbteF taurbteF | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 18:56 | Reagovat

fiat viagra
<a href=http://viagchranrx.com/#>cheap viagra online</a>
viagra coupon free trial
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">viagra online</a>

327 mepasype mepasype | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 0:27 | Reagovat

viagra nascar jacket
<a href=http://viagchranrx.com/#>viagra online</a>
where can i buy viagra over the counter
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">generic viagra</a>

328 plaire plaire | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 4:25 | Reagovat

viagra bottle
<a href=http://viagchranrx.com/#>generic viagra</a>
why viagra doesnt work
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">buy cheap viagra online</a>

329 SUEPMECY SUEPMECY | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 5:02 | Reagovat

viagra results
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
viagra alcohol
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">buy cheap viagra online</a>

330 Paycle Paycle | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 5:26 | Reagovat

viagra e alcol
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>cheap viagra</a>
viagra 50 vs 100
<a href="http://viagchranrx.com/#">viagra online</a>

331 Undeway Undeway | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 6:19 | Reagovat

over the counter viagra alternative
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>cheap viagra online</a>
viagra for dogs
<a href="http://viagchranrx.com/#">cheap viagra online</a>

332 Brubory Brubory | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 12:12 | Reagovat

taking viagra young cialis pills
<a href=http://cialismerx.com/#>buy cheap cialis online</a>
cialis brand online
<a href="http://cialismerx.com/#">buy cheap cialis online</a>

333 Gubrove Gubrove | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 18:49 | Reagovat

safe generic cialis
<a href=http://cialischmrx.com/#>buy cialis</a>
cialis online order
<a href="http://cialischmrx.com/#">cialis online</a>

334 ThougDub ThougDub | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 0:34 | Reagovat

male enhancement cialis generic generic
<a href=http://www.cialischmrx.com/#>cheap cialis</a>
cheap generic cialis online buy
<a href="http://cialischmrx.com/#">buy cialis</a>

335 ZicleWep ZicleWep | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 0:58 | Reagovat

best herbal viagra
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy viagra online</a>
buy viagra
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy cheap viagra</a>

336 aIderne aIderne | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 1:39 | Reagovat

buy cialis singapore
<a href=http://cialischmrx.com/#>cheap cialis</a>
buy cialis online without a health
<a href="http://www.cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

337 Impurb Impurb | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 15:39 | Reagovat

viagra 100mg canadian pharmacy
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
where can i get viagra
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy viagra online</a>

338 anaeddy anaeddy | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 16:05 | Reagovat

viagra shop in london cialis generic
<a href=http://cialischmrx.com/#>buy cheap cialis online</a>
can u buy viagra over the counter cialis generic
<a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

339 BessLary BessLary | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 21:00 | Reagovat

fildena vs viagra
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy viagra</a>
ben stiller female viagra
<a href="http://viagchranrx.com/#">viagra online</a>

340 Impems Impems | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 1:02 | Reagovat

herb viagra reviews
<a href=http://www.viagragenups.com/#>buy generic viagra</a>
does viagra lower your blood pressure
<a href="http://viagragenups.com/#">viagra online</a>

341 upHork upHork | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 1:28 | Reagovat

payday loan advance
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>pay day loans near me</a>
payday loans in bakersfield ca
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">payday loans near me no credit check</a>

342 Tydrarty Tydrarty | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 2:14 | Reagovat

viagra girl commercial
<a href=http://www.viagragenups.com/#>generic viagra</a>
viagra cost per pill
<a href="http://www.viagragenups.com/#">cheap viagra online</a>

343 Ingenna Ingenna | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 2:23 | Reagovat

sex cialis pills
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
online buy generic cialis
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

344 floabs floabs | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 2:28 | Reagovat

does viagra lower your blood pressure
http://www.viagragenups.com/#

345 Eronsor Eronsor | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 2:29 | Reagovat

personal loans maryland
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance america</a>
loans up to 5000
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance loans</a>

346 Bedulky Bedulky | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:05 | Reagovat

viagra patent
<a href=http://viagragenups.com/#>buy generic viagra</a>
how many viagra should i take
<a href="http://www.viagragenups.com/#">online viagra</a>

347 Fluera Fluera | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:14 | Reagovat

the loan company
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance</a>
bad credit no guarantor loans
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">online cash advance</a>

348 Fluonry Fluonry | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 11:55 | Reagovat

cialis online overnight
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis online</a>
buy cialis on line
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

349 choita choita | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 13:12 | Reagovat

viagra erection pictures
http://www.viagragenups.com/#

350 Shouple Shouple | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 15:01 | Reagovat

buy cialis online doctor
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>cheap cialis</a>
vicodin and cialis generic
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">cheap cialis online</a>

351 Agennisp Agennisp | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 21:22 | Reagovat

bad credit pay day loans
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance loans</a>
loans unsecured
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance loans</a>

352 poorne poorne | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 21:56 | Reagovat

get fast cash
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance loans</a>
cash time loan centers
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance online</a>

353 Blonia Blonia | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 2:06 | Reagovat

cialis pills online drugs
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>buy generic cialis</a>
cialis 5mg market
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">buy generic cialis online</a>

354 injutle injutle | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 4:18 | Reagovat

i need a personal loan now with bad credit
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>payday loans near me no credit check</a>
short payday loans
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">payday loans near me no credit check</a>

355 KennethDaubs KennethDaubs | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 16:53 | Reagovat

wh0cd2203287 <a href=http://lisinoprilmedicaid.us.com/>lisinopril oral</a>

356 SLACYLOP SLACYLOP | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 17:30 | Reagovat

generic cialis tadalafil 20mg cialis
<a href=http://cialisgenbrx.com/#>cheap cialis</a>
edrugstore cialis pills
<a href="http://cialisgenbrx.com/#">cheap cialis</a>

357 Prurry Prurry | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 19:43 | Reagovat

viagra and the taliban cialis pills
<a href=http://cialisgenbrx.com/#>buy cialis online</a>
cialis canadian pharmacy cheap
<a href="http://cialisgenbrx.com/#">buy generic cialis</a>

358 mointy mointy | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:52 | Reagovat

cialis c
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
generic cialis daily use
<a href="http://cialiskntrc.com/#">generic cialis</a>

359 ASSOXIP ASSOXIP | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 23:43 | Reagovat

viagra dejstvo cialis 20mg
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>cheap cialis</a>
generic cialis lowest price
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">cialis online</a>

360 ribKnora ribKnora | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:28 | Reagovat

viagra n
<a href=http://viagragenups.com/#>generic viagra online</a>
viagra mechanism of action
<a href="http://viagragenups.com/#">buy viagra online</a>

361 Dalgecah Dalgecah | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:28 | Reagovat

generic cialis best price
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis online</a>
heartburn cialis online pharmacy
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis</a>

362 cipincib cipincib | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:48 | Reagovat

viagra young
<a href=http://viagragenups.com/#>generic viagra</a>
compro viagra
<a href="http://www.viagragenups.com/#">generic viagra online</a>

363 viarorm viarorm | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 2:27 | Reagovat

viagra is used for
http://viagragenups.com/#

364 stywold stywold | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 2:38 | Reagovat

buy tadalafil pune
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cialis</a>
generic cialis buy online
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">cialis online</a>

365 CobGueno CobGueno | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 3:00 | Reagovat

viagra zombies
<a href=http://www.viagragenups.com/#>cheap viagra online</a>
what is herbal viagra
<a href="http://www.viagragenups.com/#">generic viagra online</a>

366 allemo allemo | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:18 | Reagovat

buy brand cialis online pharmacy
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>generic cialis</a>
cialis original buy online
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cialis online</a>

367 Teamgymn Teamgymn | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:32 | Reagovat

cheap viagra for sale
<a href=http://viagragenups.com/#>cheap viagra online</a>
pfizer viagra coupons
<a href="http://viagragenups.com/#">cheap viagra</a>

368 Alieme Alieme | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:39 | Reagovat

what company makes viagra cialis 20mg
<a href=http://cialiskntrc.com/#>cialis online</a>
viagra and weight lifting cialis generic
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

369 coaggize coaggize | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:41 | Reagovat

generic cialis pills
<a href=http://cialiskntrc.com/#>cialis online</a>
buy tadalafil cialis
<a href="http://cialiskntrc.com/#">cheap cialis online</a>

370 stolla stolla | E-mail | Web | 2. září 2018 v 4:31 | Reagovat

cialis 20mg rezeptfrei
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cialis</a>
generic professional cialis cialis
<a href="http://cialiskntrc.com/#">generic cialis</a>

371 AcetlE AcetlE | E-mail | Web | 2. září 2018 v 19:22 | Reagovat

order cialis online without a health
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
split cialis pills 10mg
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

372 encadY encadY | E-mail | Web | 2. září 2018 v 21:20 | Reagovat

payday loans in aurora co
<a href=http://loansonlinemoney.com/#>loans online</a>
prosper personal loans review
<a href="http://loansonlinemoney.com/#">payday loans online</a>

373 carscard carscard | E-mail | Web | 3. září 2018 v 12:19 | Reagovat

generic cialis 20mg best buy spain
http://cialiscnrx.com/#

374 Frelty Frelty | E-mail | Web | Pátek v 4:57 | Reagovat

<a href=http://pay2daymyloans.com/#>pay2daymyloans.com</a>

375 Ascelve Ascelve | E-mail | Web | Dnes v 14:02 | Reagovat

buy brand cialis online
<a href=http://bchcialisrx.com/#>cheap cialis online</a>
buying cialis in canada fast shipping cialis
<a href="http://bchcialisrx.com/#">buy cheap cialis</a>

376 Equaky Equaky | E-mail | Web | Dnes v 14:54 | Reagovat

buy generic cialis online
<a href=http://cialekds.com/#>cialis</a>
buy real cialis online cialis
<a href="http://cialekds.com/#">generic cialis</a>

377 Pulgenum Pulgenum | E-mail | Web | Dnes v 14:58 | Reagovat

generic cialis overnight
<a href=http://bchcialisrx.com/#>buy cialis online</a>
buy generic cialis
<a href="http://bchcialisrx.com/#">cialis online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama