Ochrana hlavy v druhé polovině 14. století

26. srpna 2011 v 12:02 | Pavel Macků |  archeologie, historie
- příspěvek přednesený na 1. studijním semináři projektu Doba Karlova, 3. 4. 2011 -

(článek možno stáhnout ve formátu pdf zde: http://www.ulozto.cz/10078552/ochrana-hlavy-v-druhe-polovine-14-stoleti-pdf )

Potřeba chránit hlavu v bojovém střetu patřila již od počátků válečnictví k hlavním zájmům bojujících. Vývojem bylo vytvořeno mnoho typů více či méně použitelných přileb a helem, z nichž se osvědčily jen některé. Z těchto tvarů pak vychází i přilby současných vojenských krojů.
Dynamika vývoje zbrojního "průmyslu" ve 14. století nabrala do té doby největší rozmach. Ten byl zapříčiněn především rozvojem schopnosti zpracovat ocel a možností vykovávat stále větší kusy plechů na hamrech. 14. století se tak stalo dobou tzv. kombinovaných zbrojí, kdy se od dosud používané kroužkové zbroje ve formě dožívajících kompletů na začátku století přešlo k rané plátové zbroji na jeho konci. Pro tuto dobu je tedy typické hledání nových cest ochrany bojujících, využívajících nových možností a umu řemeslníků. Druhá polovina století je pak již i v zajetí snahy reflektovat dobovou módu, odrážející se v siluetě bojujících. Nositelem a zadavatelem moderních zbrojí byla zpravidla šlechta. Odborná literatura rozlišuje dva druhy ochrany hlavy:
1) helmy (great helms, hełmy atd.)
2) přilbice (helmets, przyłbice)
Do helem zahrnujeme především kbelce a jeho varianty, z nichž se vyvinul později typ kolčí. Přilbice zahrnují kapalín (tzv. železný klobouk), tzv. lebky a šlapy, z nichž se vyvinul velký šlap (obr. 1).


Obr. 1 Základní tvary přilbic a helmic užívaných ve 14. století. A- lebka, B - lebka či raný šlap, C-E šlap, F - kapalín, G-H - kbelc. Codex Manesse z let 1305-1340,A - fol. 359r, B - fol. 226v; - Romance o Alexandrovi z let 1338-1344 (C -fol. 92v, D - fol. 92r, E - fol. 91v, F - fol. 42v, G - fol. 51v, H - fol. 101v /otočeno/.
Výrobci byli označování jako platnéři, nebo přímo specialisté - helméři (helmsmeden, galeatores)1. Písemné středověké materiály nám dochovaly i jména některých řemeslníků, jejichž práce se často odrážela v jejich jméně. V Krakově roku 1362 tak působil Hannus Helmfrint a ve Lwově v letech 1382-1414 pak Piotr Eysenhutil (Ysenhuter), (Nadolski 1994, 233).
Přilby a helmy byly zhotovovány nejčastěji z jednoho kusu plechu (lebky, šlapy), či snýtovány z několika menších kusů (kapalíny, kbelce). Kalení bylo poprvé používáno v italském výrobním okruhu, ale záhy se rozšířilo i do okruhu německého, který je pro naše území typický. K nejstarším dochovaným vykaleným přilbám patří šlap uložený v Museo Poldi Pezzoli, č. 2599 v Miláně, datovaný do let 1330-40 (obr. 2; Goranov, b. d.; Wiliams - Edge 2004).


Obr. 2 Jedena z nejstarších dochovaných vykalených přileb. Uloženo v Museo Poldi Pezzoli v Miláně, č. 2599, datováno 1330-40. Archiv autora.

KAPALÍN
Nejrozšírenejší a zároven nejlevnejší prilbou byl kapalín - železný klobouk. Jeho podoba více ci méne odpovídá klasickým kloboukum. Oblíbený byl již od 12. století, ve 14. století byl rozšíren mezi všechny bojující složky vcetne jezdectva. Vyrábený byl ze železa i oceli, v cernené i leštené verzi, ale dochované jsou i luxusní kusy (zbrojnice Karla VI.), (Nadolski (ed.) 1994, 225). Vývojem dochází k prohlubování zvonu a rozširování smerem ke krempe. Výše zminovanou cetnost v zastoupení klobouku jako prilby ukazuje narízení pro meštanské cechy v Krakove z r. 1427, kterí meli shromáždit 169 prileb. Z tohoto poctu se sešlo celkem 145 klobouku. Cenu nám udávají polské prameny: 11-15 skojcu až polovina hrivny (skojec = 1/24 hrivny), tzn. že byly 4-5 x levnejší oproti jiným prilbám (za cca 160-190 grošu). Roku 1386 bylo ve Zhorelci zaplaceno "pro tribus pilleis… 6 fert. gr. a "pro pilleo Flakeniconis 24 gr" (Nadolski (ed.) 1994), 226; Hes 2007, 33)2.


Obr. 3 Kapalín - železný klobouk; A - Museo Civico, Legnago, 14. stol., B - Germanisches Nationalmuseum Norimberk, inv. č. W 1273, dat. 1351-1400, C - Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, inv. č. W901, Německo, přelom 14./15. stol., D- Mistr Třeboňského oltáře, Zmrtvýchvstání Krista, 1380-85, Národní galerie v Praze.

LEBKA
Druhou nejpopulárnější přilbou byla tzv. lebka. Vzhledově šlo o dnem vzhůru obrácenou misku. Nejčastěji byly lebky zhotovované z jediného kusu oceli a stejně jako u kapalínů se vyskytovaly tyto přilbice v rozličných variantách provedení. Kromě měšťanů ji používala i šlechta a darem ji dostal i litevský princ Vitold Veliký od Vladislava Jagella.3
K lebkám byl uchycen i kroužkový závěs - aventail (o tomto více v pasáži o šlapech). Pro závěs nacházíme v listinných pramenech výraz gehenge.4 Pro početní zastoupení typů přilbic máme dochován záznam z r. 1404, kdy se v Lehnici nacházelo 28 ks lebek (+206 kapalínů), r. 1413 v Javoře 4 lebky (+11 klobouků). Pro polské země máme dochovány i záznamy o cenách. Za lebku se platilo 80-100 grošů (2x více než kapalín), závěs stál od 16 gr. po 1 hřivnu, někteří autoři uvádí až 2, se závěsem 2,5 hřivny (Nadolski 1994, 226-7).


Obr. 4 Lebka ci raný šlap (vlevo), vpravo šupinová čapka téhož tvaru. Chroniques de France ou de St Denis, po r. 1380. Archiv autora.

ŠLAP
Z lebky se v první polovině 14. století vyvinul protažením jejích stran v týle a přes uši šlap. Odlišit rané verze šlapu od lebek je mnohdy složité (obr. 4), ale již před polovinou 14. století jsou dochovány různé varianty zvonu - přes globulární po dozadu ubíhající vrchlíky a špice.
Vnitřní strana přilby byla vyložena vyměkčovací vrstvou. Některé přilby v hradní zbrojnici na hradě Churburk mají doposud tento polstr dochován - je zhotoven ze sukna či plátna a je napěchovaný kravským "vlasem" (Goranov b. d.). Polstr byl k samotné přilbě uchycen přišitím skrze dírky v jejím spodním okraji (obr. 5).
Nad těmito dírkami byla na přilbu nanýtovaná očka či trubičky zvané vervelles, na které se nasadil kožený pásek a ten byl proti odpadnutí zafixován tkanicí. K tomuto koženému pásku byl pak přišit kroužkový závěs, jak ukazuje obrázek č. 6. V umění a na některých přilbách po roce 1370 nacházíme i zdobení koženého pásku okolo vervelles (barevné kovy, kůže atd.), nejčastěji v oblasti čela.
T. Grabarczyk a O. Ławrynowicz (2006, 259-260,) uvádí jako další možnost uchycení kroužkového závěsu k přilbě kovovými háčky. Tito autoři však konkrétně neodkazují na dochované šlapy s tímto řešením.


Obr. 5 Šlapy- tvary zvonu užívané ve 14. století. Zleva: Armeria Reale di Torino, E1, 3. ctvrt 14. stol, sev. Itálie; The British Museum, Londýn, inv. c. 1881,0802.24, pol. 14. stol.; zbrojnice hradu Churburk, inv. c. CH 16, Lombardie kolem r. 1385. Foto archiv autora.


Obr. 6 Uchycení kroužkového závěsu k přilbě. Vlevo turnajová přilbice Ulricha von Matsch, zbrojnice hradu Churburk, po r. 1360; vpravo detail uchycení na autorovi neznámé přilbě. Foto archiv autora.

Kroužkový závěs, dobově nazývaný gehenge býval nejčastěji podšitý vyměkčovacími vrstvami (obr. 7 vpravo). V našich zemích je publikován jen jediný exemplář uložený ve sbírkách na Hluboké a vyroben byl nejspíše kolem poloviny 14. století (Vaverková 1991, táž 1996).Všechny kroužky na aventailu jsou nýtované, pletivo má 3 hustoty pletení (nejhustší v oblasti brady tzv. maglia ghiazzerina, které jsou pokovené cínem či stříbrem). Okraje má zdobeny mosaznými kroužky a z nich je vypleten i křížek na zádové straně . Jiný dochovaný závěs je uložený např. v Deutsches Historische Museum. Jeho váha činí 2,26 kg a podobně jako závěs z Hluboké má ještě archaické překrytí spodní části obličeje (obr. 7).


Obr. 7 Kroužkové závěsy (aventaily). Zleva: Aventail uložený ve zbrojnici hradu Hluboká, pol. 14. stol., Itálie, Vídeň (?); 2x uprostřed: Deutsches Historisches Museum, inv. č. W3971 Berlín, cca 1360, závěs a šlap k sobě původně nepatří; vpravo: detail podšití závěsu na dobové hrobce Filipa Smělého, nyní v Musée des Beaux-Arts v Dijonu. Foto archiv autora.

Nejstarší dobové pojmenování šlapu popsal Claude Blaire: výraz bascinet (bacinet, basinet atd.) vznikl koncem 13. stol. a byl udržován až do 15. stol., kdy se přestává používat.
Šlap si získal obrovskou popularitu a ačkoli se navíc koncem 14. století vyvinul do těžší verze tzv. velkého šlapu kdy byl kryt i krk, byl kolem poloviny 15. století již definitivně vytlačen modernějšími tvary.
Dodnes máme dochováno přes 40 "známých" šlapů po celém světě a několik dalších samostatných zvonů či hledí.
Hledí prošlo už v první polovině 14. století složitým vývojovým procesem. Právě podle něj se dělí šlapy na dvě skupiny:
1) klapvisor bascinet a 2) visored bascinet.
Přilby typu klapvisor jsou nejspíše středoevropského původu. Vyznačují se uchycením hledí na otočném pantíku v místě nositelova čela (obr. 9 A-J).. Když nebylo hledí třeba, nositel ho jednoduše odklopil vzhůru či sejmul. Pro německý výrobní okruh jsou také typické průzory - occularia, které bývají horizontálně tvarované a širší oproti italským tvarům (Goranov, b. d.). "Visorové" šlapy mají hledí uchyceno na dva pantíky v místě spánků a jsou nejčastěji západní a jihoevropské provenience (obr. 9 K).
Původně byla hledí na přilbách upevněna napevno, ale v italském prostředí vznikla i snímatelná varianta. Tu zajišťovala vyndavací závlačka a hledí tak mohlo být sundáno celé. Proti ztrátě závlačky se začalo objevovat i její zajištění řetízkem či tkanicí (obr. 8).


Obr. 8 Schéma uchycení hledí italského typu na šlapech. The Lyle basinet, Royal Armoury Leeds, inv. č. IV.470., severní Itálie, pozdní 14. stol.; Los Angeles County Museum, zápůjčka z The Metropolitan Museum of Art, inv. č. 29.158.29, Německo.

Hledí se vyvíjelo od jednodušších k složitějším. Iluminované rukopisy první poloviny 14. století dokumentují rozmanitost typů ochrany obličeje a jejich popsání by si vyžádalo samostatný článek. Zhruba v letech 1340-70 byl v německých a severoitalských oblastech velice oblíbený trojúhelný kryt nosu zavěšovaný na přilbu v místě čela. Opět šlo tento ochranný prvek uvolnit a nechat např. při rozhovoru svěšený (obr. 9 D).
Prvním více rozšířeným hledím, kryjícím celý obličej, byla ochrana v podobě obličejového konvexně vyhnutého plátu s průzory pro oči a dýchacími průduchy (obr. 9, A-C, E-K). To již byl přímý předchůdce hledí nazývaného psí nos, pojmenovanému podle nápadné podobnosti s daným zvířetem.5


Obr. 9 Starší typy ochrany obličeje: A-C - Museum of Valais, Sion, inv. č. MV30-83, Německo; D - náhrobek Ludwiga von Öttingen, Kirchheim am Ries, † okolo 1360, Německo; E-G - Siedlątkow nad Vartou, hrádek, 1380-85, Polsko; H-J - Deutsches Historisches Museum, Berlín, inv. č. W 975, Německo, 1350-70, 1,6 kg; K - St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, 1360-1370. Foto archiv autora.
Autorovi této práce k dnešnímu dni není známý žádný dochovaný "psí nos" datovaný před 60. léta 14. století.
Váha některých exemplářů pro představu činí:

Uložení
Datace
Váha (v kg)
Část
The British Museum, London, inv. č. 1881,0802.24
pol. 14. stol
1,455
zvon
Deutsches Historisches Museum, Berlin, inv. č. W 975
1350-70
1,6
zvon + hledí (předchůdce psího nosu)
Wallace collections, inv. č. A 74,
1380-1400
1,72
zvon
Bavarian Army Museum, Inglostadt inv. č. A 11727
poč. 15. stol.
2,41
zvon + hledí
Churburk CH 16
1385
4,09
zvon
Wallace Collection, inv. č. A69
cca 1390
4,065 (2,005 zvon, 0,82 hledí, 1,24 závěs)
zvon + hledí + závěs
Royal armoury Leeds, inv. č. IV.470
konec 14. stol.
7,12
zvon + hledí + závěs


Z orientačního výčtu vidíme, že zvon šlapů vážil nejčastěji do 2 kg, s hledím a závěsem od 4 kg výše.
Některé dochované exempláře nám dokládají i použití klenotů na šlapech. Jedná se o malé dírky ve vrchlíku přilby, někdy i speciálně upravované "nákončí", do kterého byl klenot vsazován (obr. 10). Klenot samotný u žádného publikovaného šlapu dochován není, ale o jejich podobě ledacos vypovídá dobová malba či sochařství (obr. 10 C, D).


Obr. 10 Uchycení klenotu: A - The Lyle basinet, Royal Armoury Leeds, inv. č. IV.470., severní Itálie, pozdní 14. stol.; B -Los Angeles County Museum z The Metropolitan, Museum of Art (29.158.29 German); Kunsthistorisches Museum Vídeň, A24 Itálie; nespecifikovaná fotografie; Fondation Martin Bodmer, konec 14. stol., archiv autora.

I u šlapů máme dochovány honosné kusy patřící tehdejší elitě. Jmenujme například psí nos z doby kolem roku 1380 Karla VI., francouzského dauphina. Přilba je dodnes zdobena malbou po obvodu zvonu ve tvaru koruny. Ještě honosnější obdoba byla zachycena s nálezem šlapu v polské Sandoměři, kde byl objeven šlap připisovaný Kazimíru Velikému. Přilba je spíše globulárního tvaru a obličejovou část chránil nejspíše na zvon závěsný kovový trojúhelník (obr. 11 A,B; 9 D). K přilbě však patří i nasazovací koruna, jejíž základ tvoří pozlacený měděný plech. Tyto korunky jsou překvapivě často použité v iluminovaných rukopisech pro zvýraznění postavy panovníka (obr. 11. C), vyskytnou se však i v sepulkrálním sochařském umění, jako např. na náhrobku Edvarda z Woodstocku zvaného později Černý princ († 1376), uloženém v Canterburské katedrále v Anglii (obr. 11 D).
Jiná luxusní turnajová přilba se dochovala ve zbrojnici hradu Churburk. Patřívala nejspíše Ulrichu von Matsch a obecně je datována po roce 1360. Se závěsem váží dohromady přes 5 kg a nese dvě značky platnéřské rodiny Missagliů. Co jí odlišuje od běžné produkce je mosazný obvodový pásek, nesoucí nápis: JESUS AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILORUM IBEAD. Přilbice je součástí kompletu z nějž se dochoval ještě podobně zdobený segmentový kyrys, plátové paže a klepsydry (Klučina 2004, 336-7; Wackernagel - Eaves, 1996).
Jen pro úplnost je třeba uvést, že koncem 14. století se šlapy vyvíjí do své vrcholové fáze tzv. velkých basinetů. Ke klasickému zvonu bylo uchyceno plechové podbradí s krytím krku a horní části prsou a zad, které nahradilo kroužkový závěs (obr. 12). Klasické starší verze s kroužkovým závěsem se však nadále používaly. Cena klasického šlapu se pohybovala v relaci 2, se závěsem až 2,5 hřivny (Nadolski 1994, 227).


Obr 11. A-B - šlap připisovaný Kazimírovi Velkému, Sandoměř, Polsko, dat. 1350-1369, uloženo na Wawelu v Krakově; C - Romance o Alexandrovi, 1336-44, fol. 58r; D - náhrobek Edwarda z Woodstocku; E-F turnajová přilba Ulricha von Matsch, zbrojnice hradu Churburk, po r. 1360; G - šlap Karla VI., po r. 1380. Nadolski 1994, 228-9.


Obr. 12 Velké šlapy (grand bascinets) z poč. 15. stol. Zleva: The British Museum, inv. č.OA.2190, cca 1430, váha 3,95 kg; Hrad Churburk (Musée des Beaux Arts), Dijon, inv. č. CA 1472, dat. 1410-40, z hrobky Jeana Salinse de Vincelles 1450-1510), Francie nebo sev. Itálie; Museé de l'Armeé Paříž, 1400-15. Archiv autora.

KBELC
Pro 14. století byl charakteristickou helmou kbelc. Vyvinul se z tzv. hrncové přilby na konci 13. stol. a odlišoval se od ní zaobleným vrchlíkem zvonu a celkovým zvětšením, tudíž dosedal nositeli takřka na ramena. Plochý vrchlík mizel postupně až v průběhu 14. stol. Z. Wawrzonowska (1976) vyděluje samostatnou skupinu kbelců datovaných mezi léta 1325-1425 s výraznou přední hranou a zaobleným zvonem dosedající na ramena. Počátkem 14. století se již objevují i odklopná hledí a objevily se další vedlejší vývojové větve - tzv. sugarloaf (přilby ve tvaru cukrové homole) a koncem století i helmy kolčí (žabí pysk).
V průběhu 14. století přechází bojové využití v převážně turnajovou a ceremoniální funkci. Důležité je poznamenat, že kbelc byl symbolem urozenosti, "otevřené" přilby byly dostupné všem. Jednalo se tedy o "symbol tradice a rytířské ideologie" (Nadolski (ed.) 1994, 223). Problematika helem hrncových tvarů je doposud nejlépe zpracována v disertační práci Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim od J. Pierzaka (2004).
Dobové písemné prameny označují kbelc jako galea. R. 1381 tak například povoluje Václav IV. svému platnéři řemeslo ve Vratislavi a ve výčtu prací se objevuje i výraz galea (Heś 2007, 19).


Obr. 13. Kbelce. A - turnaj, kdy jezdci mírí drevci na souperovu hlavu, Sachsenspiegel, fol. 19v, 3. Ľ. 14. stol; B - rytíri po srážce "na kopí" se shozenými kbelci, Romance o Alexandrovi fol. 113r; C - strážce božího hrobu s kbelcem shozeným na záda, Štrasburk, katedrála, cca. 1340-1345, Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, Štrasburk, Francie; D - Horsham, kostel sv. Panny Marie, náhrobek Thomase de Braose, Anglie, 1395.

Hlava byla vděčnou zásahovou plochou při vojenském střetu ale i při turnajích a kbelc ve své době skýtal nejlepší ochranu. Většinou byl usazen až na menší přilbu (lebka, šlap), odkud byl po první srážce na kopí, nebo při potřebě komunikace, pití atd. shozen na záda. Ztrátě zabraňovaly jeden až dva řetězy uchycené na zbroji v oblasti hrudi bojovníka a provlečené otvory v "bradě" kbelce (obr. 13 C; 15 A-B, E, H). Některé knižní ilustrace ukazují okamžik po srážce na kopí, kdy mají rytíři shozené kbelce a jinak jsou prostovlasí (obr. 13 B).
Kbelc byl vyráběn snýtováním z několika kusů. Pro příklad můžeme uvést dva kbelce z hradu Madeln (zanikl r. 1356 při zemětřesení) ve Švýcarsku. První z nich, datovaný kolem r. 1300 byl vyroben ze tří kusů železných plátů a jeho současná váha je necelých 2,5 kg (obr. 14 C). Druhý, datovaný do první čtvrtiny 14. století (obr. 14 D), byl vyroben z pěti plátů nízko uhlíkaté oceli a váží necelé 2,4 kg. Pro srovnání s kbelcem z doby kolem 3. čtvrtiny 14. století uveďme helmu z hrobu Richarda Pembridge, která byla vyrobena ze tří plátů nízkouhlíkaté oceli s celkovou váhou 2,6 kg (Wiliams - Edge 2004). Tvarové srovnání kbelců z 1. a 2. poloviny 14. století názorně ukazují obrázky 14 a 15.


Obr. 14 Kbelce z první poloviny 14. století. A - Statens Historiska Museum, Stockholm, cca 1300; B - helm z hradu Saint' Angelo, cca 1300; C - Cantonal Museum, Liestal, inv. c. 53.1.211., kolem r. 1300; D - Cantonal Museum, Liestal, inv. c. 53.1.212., 1. Ľ. 14. století; E - Schweizerisches Landesmuseum, Zurich, circa 1325-1350; F - Germananisches Nationalmuseum Norimberk, 1350; G - Hessiches Landesmuseum, Darmstadt, circa 1350. (Wiliams - Edge 2004).

KLENOT
Na kbelcových přilbách setrval z předchozích období zvyk uchycovat tzv. klenot. Jednalo se většinou o plastické vypodobnění heraldické figury či jiného symbolu, uchyceného na vrchlíku helmy (obr. 15 C, E-H). 14. století tak bylo dobou figurálních klenotů.


Obr. 15 Kbelce z 2. pol. 14. stol. (A-B, E, F), počátku 15. stol. (C), kolčí helma z 15. století (D) a klenoty (E-G). A - kbelc z hrobu Richarda Pembridge, cca 1375, Anglie; B - Kbelc, Anglie, kolem r. 1370, Royal armouries, inv. č. IV.600; C - kbelc z hrobu Nicholase Hawberka, 1407, kostel sv. Máří Magdaleny, Cobham, Anglie; D - Wallace collections European Armoury I, inv. č. A186, Anglie nebo Flandry, cca 1410-1450, váha 7,4 kg; E - helm s klenotem z hrobu Edvarda z Woodstocku († 8. 6. 1376), Canterburská katedrála, Anglie; F - turnajová helma (zesílený obličejový plát) Alberta von Prankh, Kulturně historické muzeum ve Vídni, inv. č. B 74, klenot dodatečně vyrobený na poč. 15. stol.; G - klenot patřící pravděpodobně Ulrichu von Matsch (1350-75), uloženo ve zbrojnici hradu Churburg; H - Konrad von Seinsheim, † 1369; Schweinfurt , (Wiliams - Edge 2004; archiv autora).

Klenoty byly zhotovovány ze dřeva či vařené kůže, různě malované, zdobené peřím atd. Máme dochovaný doporučovaný postup výroby na kožený vyvařený klenot od autora z počátku 15. stol. (pro potřeby článku zestručněno): postup začínal vystřižením 2 ks klenotu z pevné kůže, přišitím k sobě po obvodu a nacpáním jemným pískem (upěchovaným hůlkou). Po vyvaření a řádném vysušení se písek vysypal. V této fázi již kůže drží tvar a dopracují se hrany, nabarví se, případně dozdobí (Topinka (ed.) 1948). Takto vyrobený klenot zachycuje mj. obrázek č. 15 G.
O klenotu se nám dochovala i písemná zmínka z 2. května 1342, která popisuje situaci, kdy princ nosil "galeam cristam seu clenodium" (RS 6802, Heś 2007).¨

Jak již bylo psáno výše, doba 14. století byla v oblasti vojenství v mnoha ohledech zlomová. Popsat shrnující studii byť jen o přilbách dalece přesahuje možnosti a rozsah tohoto referátu, jehož cílem je pouze úvod do problematiky. Tematicky zaměřené dílčí studie budou prezentovány v dalších příspěvcích v budoucnu.
______________________________________________

1Původní dobové texty jsou v textu psané kurzívou, citace odborné literatury jsou provedeny klasickým stylem používaným v archeologii.
2 Nejčastěji se pro kapalín dochovala německá označení: Eisenhut (v modifikacích Eysinhut, Ysinhut, Hut, Hud, Ysenhut, Isenhut), dále latinská: pilleum (Lehnice 1404), ferreum pileum (1286; Strzelin 1371), mitra (Brzeg 1368), galea (Brzeg 1375), slappa (Brzeg 1368), a snad i barbut. Nejednotnost označení nejen přileb, jak ještě dále uvidíme, je pro středověké písemné prameny zcela běžné. V písemných pramenech se s kapalíny setkáme třeba v soupisu Javorské radnice (Polsko) z r. 1385, kde bylo: "seben ysenhute pictos vnd eynen breyten vngemolten ysenhut" , nebo např. víme, že roku 1392 bylo zaplaceno zhořeleckému platnéři za čištění kapalínů, rukavic a dalších kusů: "dem platener so die ysinhute und hanczken und ander gerete gefeget".
3 Dobové písemné prameny nazývají tuto přilbici jako hawbe (mutace houben, hubin, hube, hewbe, slomhuben), mitra, galea (1368, 1375), calipsea, barbutta (1370 - Čechy), lepka - lapka (1416), lipken (1432). Roku 1392 bylo zaplaceno zhořeleckému platnéři za výrobu kapalínů a "huben", o rok dříve "Item ar wart geeret mit einer hubin vor 42 gr."
4 Z roku 1404 máme dochovanou zmínku o lehnických měšťanech, kteří měli "haube myt eyne gehenge" a v javorské radnici, byly skladovány "vj hundiskappin und eyn gehenge".
5 V dobových pramenech jsou tyto přilbice nazývány hudiskogil a hundiskape (Lehnice 1404, Javor 1413), hundisgugel, galea (poč. 15. stol.). Popularitu této přilbice nám mj. dokládá zápis z roku 1389, kdy: "...die hundkugeln fuhrten ritter und knecht, burger und reisige leut". Z dalších dochovaných zápisů o "psích nosech" můžeme citovat nákup u pražského mistra Hammelina z roku 1399: "sebin panzer, der worin drye stelin, unde hudiskogiln unde schurze 25 sch", nebo zhořelecké účty z roku 1398: "vor parchan zu einem hundiskogil", (Goranov b.d.; Heś 2007, 28-30; Nadolski 1994, 227).

Použitá literatura:

Glinianowicz, M. 2005: Stan badan nad uzbrojeniem póznosredniowiecznym v małopolsce.
Acta Militaria Mediaevalia, Kraków - Sanok, 143-164
Goranov, Alexi bez data: The 14th Century Bascinet. Článek platný k 12. 6. 2009:
http://www.myarmoury.com/feature_spot_bascinet.html
Grabarczyk, T. - Ławrynowicz O. 2006: Zbraně a zbroj v miniaturách pařížského zlomku
latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, CB 10, 257-280, Praha
Heś, R. 2007: Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku, Wroclaw - Racibórz
Klučina, P. 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6. - 17. století. Praha - Litomyšl
Nadolski, A. (ed.) 1994: Polska technika wojskowa do 1500 roku. Z dzejów nauki i techniky
I. Warszawa
Pierzak, J. 2004: Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Institut archeologii, Krakow
Slivka, M. 2002: Symbolika výzbroje a výstroja, AH 27, 589-605
Topinka, F. (ed.) 1948: CENNINI, C.: Kniha o umění středověku. Praha
Vaverková, Z. 1991: Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká, AH 16, 379-384
Vaverková, Z. 1996: Historické zbraně 15.-19. století, České Budějovice
Wawrzonowska, Z. 1976: Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV
wieku. Łódź
Wackernagel, R. H. - Eaves, I. 1996: The Armory of the Castle of Chruburg, Udine
Wiliams, A. - Edge, D. 2004: Great helms and their development into helmets, Gladius
XXIV, 123-134

Použité prameny:

Codex Manesse, Cod. Pal. germ. 848, Heidelberg, Heidelberg Universität Bibliothek, 1305-
1340
Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 93, Cologny, Francie, konec 14. stol.
Giacomo da Bologna, Farsalia, Bibloteca Trvulziana, Ms. 691, Milán, 1354
Maciejowski Bible (Morgan Bible), MS. M. 638, New York, Pierpont Morgan Library, cca
1250
Pelerinage de la vie humaine (Le), Paris, Bibl. Sainte Geneviève, ms. 1130
Romance o Alexandrovi, MS. M. Bodl. 264, Oxford, Bodleian Library, 1338-1344
Sachsenspiegel, Cod. Guelf. 3.1 Aug. 2°, 3. ¼. 14. stol
St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, VadSlg Ms. 342, 14, kolem 1360-1370


Oficiální webové stránky galerií a muzeí (obrázky v textu):

Royal armouries
Armeria Reale di Torino
Deutschen Historischen Museum
The Cleveland Museum of Art
The British Museum
Higgins Armory
Churburg
Kunsthistorische Museum Vídeň
Museo Stibbert ve Florencii
The Fitzwilliam Museum, Cambridge
 


Komentáře

Zobrazit vše (1331)
Zobrazit starší komentáře

1301 cialis cialis | E-mail | Web | 14. července 2019 v 15:39 | Reagovat

I'm trying to find sites that have already fantastic useful information on what's popular and what is the optimum makeup products is..

1302 viagra viagra | E-mail | Web | 16. července 2019 v 1:28 | Reagovat

Thanks so much for sharing all with the awesome info! I am looking forward to checking out far more posts!

1303 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 16. července 2019 v 5:08 | Reagovat

Some genuinely prize content on this internet site, bookmarked.

1304 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 24. července 2019 v 6:12 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on a restricted budget who

1305 cialis cialis | E-mail | Web | 25. července 2019 v 8:12 | Reagovat

Heya im for the first time here. I discovered this board and I to uncover It truly helpful &amp it helped me out a whole lot. I hope to supply something back and aid other people such as you helped me.

1306 for for | E-mail | Web | 2. srpna 2019 v 16:04 | Reagovat

Merely a smiling visitor here to share the love , btw outstanding style. Audacity, a lot more audacity and always audacity. by Georges Jacques Danton.

1307 for for | E-mail | Web | 3. srpna 2019 v 21:56 | Reagovat

Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge.

1308 cialis cialis | E-mail | Web | 4. srpna 2019 v 11:48 | Reagovat

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy

1309 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 6. srpna 2019 v 9:29 | Reagovat

This web site really has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.

1310 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 7. srpna 2019 v 17:40 | Reagovat

I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thanks again!

1311 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 7. srpna 2019 v 22:21 | Reagovat

Because here is a list of multiplayer games is

1312 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 9. srpna 2019 v 7:28 | Reagovat

A big thank you for your article.Thanks Again. Great.

1313 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 10. srpna 2019 v 7:51 | Reagovat

It is actually a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

1314 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 12. srpna 2019 v 10:48 | Reagovat

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

1315 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2019 v 19:12 | Reagovat

cell phone lookup by name I was just searching for this

1316 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 14. srpna 2019 v 15:53 | Reagovat

Magnificent website. Lots of useful information here. Im sending it to some friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your sweat!

1317 viagra viagra | E-mail | Web | 14. srpna 2019 v 15:53 | Reagovat

Only  wanna  tell  that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

1318 generic generic | E-mail | Web | 15. srpna 2019 v 9:00 | Reagovat

Every weekend i used to pay a visit this website, for the reason that i wish for enjoyment, for the reason

1319 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 16. srpna 2019 v 5:47 | Reagovat

tretinoin chemotherapy

1320 viagra viagra | E-mail | Web | 16. srpna 2019 v 7:50 | Reagovat

Would you be taken with exchanging links?

1321 order_cialis order_cialis | E-mail | Web | 18. srpna 2019 v 0:26 | Reagovat

Some  truly   select  blog posts on this  web site ,  saved to fav.

1322 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 18. srpna 2019 v 12:46 | Reagovat

Informative Site Hello guys here are some links that contains information which you might find useful yourselves. It is Worth Checking out.

1323 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 20. srpna 2019 v 5:00 | Reagovat

Usually I do not read writeup on blogs, nevertheless I wish to say that this writeup extremely forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, really wonderful post.

1324 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 22. srpna 2019 v 14:58 | Reagovat

very nice submit, i definitely love this website, keep on it

1325 viagra viagra | E-mail | Web | 23. srpna 2019 v 0:43 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to return the choose.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

1326 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 27. srpna 2019 v 0:45 | Reagovat

Heya im for the first time here. I found this board and I find It really useful &amp it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

1327 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 28. srpna 2019 v 6:54 | Reagovat

Inspiring story, where did you quote it from?

1328 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 29. srpna 2019 v 9:05 | Reagovat

Only  wanna  tell  that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

1329 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 30. srpna 2019 v 10:34 | Reagovat

Hahahahahahaha, this politics related YouTube video is really so comical, I loved it. Thanks in favor of sharing this.

1330 viagra viagra | E-mail | Web | 3. září 2019 v 19:59 | Reagovat

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

1331 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | Sobota v 5:08 | Reagovat

cheers for the actual article i've recently been on the lookout with regard to this kind of advice on the net for sum time proper now so numerous thanks

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama