Ochrana hlavy v druhé polovině 14. století

26. srpna 2011 v 12:02 | Pavel Macků |  archeologie, historie
- příspěvek přednesený na 1. studijním semináři projektu Doba Karlova, 3. 4. 2011 -

(článek možno stáhnout ve formátu pdf zde: http://www.ulozto.cz/10078552/ochrana-hlavy-v-druhe-polovine-14-stoleti-pdf )

Potřeba chránit hlavu v bojovém střetu patřila již od počátků válečnictví k hlavním zájmům bojujících. Vývojem bylo vytvořeno mnoho typů více či méně použitelných přileb a helem, z nichž se osvědčily jen některé. Z těchto tvarů pak vychází i přilby současných vojenských krojů.
Dynamika vývoje zbrojního "průmyslu" ve 14. století nabrala do té doby největší rozmach. Ten byl zapříčiněn především rozvojem schopnosti zpracovat ocel a možností vykovávat stále větší kusy plechů na hamrech. 14. století se tak stalo dobou tzv. kombinovaných zbrojí, kdy se od dosud používané kroužkové zbroje ve formě dožívajících kompletů na začátku století přešlo k rané plátové zbroji na jeho konci. Pro tuto dobu je tedy typické hledání nových cest ochrany bojujících, využívajících nových možností a umu řemeslníků. Druhá polovina století je pak již i v zajetí snahy reflektovat dobovou módu, odrážející se v siluetě bojujících. Nositelem a zadavatelem moderních zbrojí byla zpravidla šlechta. Odborná literatura rozlišuje dva druhy ochrany hlavy:
1) helmy (great helms, hełmy atd.)
2) přilbice (helmets, przyłbice)
Do helem zahrnujeme především kbelce a jeho varianty, z nichž se vyvinul později typ kolčí. Přilbice zahrnují kapalín (tzv. železný klobouk), tzv. lebky a šlapy, z nichž se vyvinul velký šlap (obr. 1).


Obr. 1 Základní tvary přilbic a helmic užívaných ve 14. století. A- lebka, B - lebka či raný šlap, C-E šlap, F - kapalín, G-H - kbelc. Codex Manesse z let 1305-1340,A - fol. 359r, B - fol. 226v; - Romance o Alexandrovi z let 1338-1344 (C -fol. 92v, D - fol. 92r, E - fol. 91v, F - fol. 42v, G - fol. 51v, H - fol. 101v /otočeno/.
Výrobci byli označování jako platnéři, nebo přímo specialisté - helméři (helmsmeden, galeatores)1. Písemné středověké materiály nám dochovaly i jména některých řemeslníků, jejichž práce se často odrážela v jejich jméně. V Krakově roku 1362 tak působil Hannus Helmfrint a ve Lwově v letech 1382-1414 pak Piotr Eysenhutil (Ysenhuter), (Nadolski 1994, 233).
Přilby a helmy byly zhotovovány nejčastěji z jednoho kusu plechu (lebky, šlapy), či snýtovány z několika menších kusů (kapalíny, kbelce). Kalení bylo poprvé používáno v italském výrobním okruhu, ale záhy se rozšířilo i do okruhu německého, který je pro naše území typický. K nejstarším dochovaným vykaleným přilbám patří šlap uložený v Museo Poldi Pezzoli, č. 2599 v Miláně, datovaný do let 1330-40 (obr. 2; Goranov, b. d.; Wiliams - Edge 2004).


Obr. 2 Jedena z nejstarších dochovaných vykalených přileb. Uloženo v Museo Poldi Pezzoli v Miláně, č. 2599, datováno 1330-40. Archiv autora.

KAPALÍN
Nejrozšírenejší a zároven nejlevnejší prilbou byl kapalín - železný klobouk. Jeho podoba více ci méne odpovídá klasickým kloboukum. Oblíbený byl již od 12. století, ve 14. století byl rozšíren mezi všechny bojující složky vcetne jezdectva. Vyrábený byl ze železa i oceli, v cernené i leštené verzi, ale dochované jsou i luxusní kusy (zbrojnice Karla VI.), (Nadolski (ed.) 1994, 225). Vývojem dochází k prohlubování zvonu a rozširování smerem ke krempe. Výše zminovanou cetnost v zastoupení klobouku jako prilby ukazuje narízení pro meštanské cechy v Krakove z r. 1427, kterí meli shromáždit 169 prileb. Z tohoto poctu se sešlo celkem 145 klobouku. Cenu nám udávají polské prameny: 11-15 skojcu až polovina hrivny (skojec = 1/24 hrivny), tzn. že byly 4-5 x levnejší oproti jiným prilbám (za cca 160-190 grošu). Roku 1386 bylo ve Zhorelci zaplaceno "pro tribus pilleis… 6 fert. gr. a "pro pilleo Flakeniconis 24 gr" (Nadolski (ed.) 1994), 226; Hes 2007, 33)2.


Obr. 3 Kapalín - železný klobouk; A - Museo Civico, Legnago, 14. stol., B - Germanisches Nationalmuseum Norimberk, inv. č. W 1273, dat. 1351-1400, C - Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, inv. č. W901, Německo, přelom 14./15. stol., D- Mistr Třeboňského oltáře, Zmrtvýchvstání Krista, 1380-85, Národní galerie v Praze.

LEBKA
Druhou nejpopulárnější přilbou byla tzv. lebka. Vzhledově šlo o dnem vzhůru obrácenou misku. Nejčastěji byly lebky zhotovované z jediného kusu oceli a stejně jako u kapalínů se vyskytovaly tyto přilbice v rozličných variantách provedení. Kromě měšťanů ji používala i šlechta a darem ji dostal i litevský princ Vitold Veliký od Vladislava Jagella.3
K lebkám byl uchycen i kroužkový závěs - aventail (o tomto více v pasáži o šlapech). Pro závěs nacházíme v listinných pramenech výraz gehenge.4 Pro početní zastoupení typů přilbic máme dochován záznam z r. 1404, kdy se v Lehnici nacházelo 28 ks lebek (+206 kapalínů), r. 1413 v Javoře 4 lebky (+11 klobouků). Pro polské země máme dochovány i záznamy o cenách. Za lebku se platilo 80-100 grošů (2x více než kapalín), závěs stál od 16 gr. po 1 hřivnu, někteří autoři uvádí až 2, se závěsem 2,5 hřivny (Nadolski 1994, 226-7).


Obr. 4 Lebka ci raný šlap (vlevo), vpravo šupinová čapka téhož tvaru. Chroniques de France ou de St Denis, po r. 1380. Archiv autora.

ŠLAP
Z lebky se v první polovině 14. století vyvinul protažením jejích stran v týle a přes uši šlap. Odlišit rané verze šlapu od lebek je mnohdy složité (obr. 4), ale již před polovinou 14. století jsou dochovány různé varianty zvonu - přes globulární po dozadu ubíhající vrchlíky a špice.
Vnitřní strana přilby byla vyložena vyměkčovací vrstvou. Některé přilby v hradní zbrojnici na hradě Churburk mají doposud tento polstr dochován - je zhotoven ze sukna či plátna a je napěchovaný kravským "vlasem" (Goranov b. d.). Polstr byl k samotné přilbě uchycen přišitím skrze dírky v jejím spodním okraji (obr. 5).
Nad těmito dírkami byla na přilbu nanýtovaná očka či trubičky zvané vervelles, na které se nasadil kožený pásek a ten byl proti odpadnutí zafixován tkanicí. K tomuto koženému pásku byl pak přišit kroužkový závěs, jak ukazuje obrázek č. 6. V umění a na některých přilbách po roce 1370 nacházíme i zdobení koženého pásku okolo vervelles (barevné kovy, kůže atd.), nejčastěji v oblasti čela.
T. Grabarczyk a O. Ławrynowicz (2006, 259-260,) uvádí jako další možnost uchycení kroužkového závěsu k přilbě kovovými háčky. Tito autoři však konkrétně neodkazují na dochované šlapy s tímto řešením.


Obr. 5 Šlapy- tvary zvonu užívané ve 14. století. Zleva: Armeria Reale di Torino, E1, 3. ctvrt 14. stol, sev. Itálie; The British Museum, Londýn, inv. c. 1881,0802.24, pol. 14. stol.; zbrojnice hradu Churburk, inv. c. CH 16, Lombardie kolem r. 1385. Foto archiv autora.


Obr. 6 Uchycení kroužkového závěsu k přilbě. Vlevo turnajová přilbice Ulricha von Matsch, zbrojnice hradu Churburk, po r. 1360; vpravo detail uchycení na autorovi neznámé přilbě. Foto archiv autora.

Kroužkový závěs, dobově nazývaný gehenge býval nejčastěji podšitý vyměkčovacími vrstvami (obr. 7 vpravo). V našich zemích je publikován jen jediný exemplář uložený ve sbírkách na Hluboké a vyroben byl nejspíše kolem poloviny 14. století (Vaverková 1991, táž 1996).Všechny kroužky na aventailu jsou nýtované, pletivo má 3 hustoty pletení (nejhustší v oblasti brady tzv. maglia ghiazzerina, které jsou pokovené cínem či stříbrem). Okraje má zdobeny mosaznými kroužky a z nich je vypleten i křížek na zádové straně . Jiný dochovaný závěs je uložený např. v Deutsches Historische Museum. Jeho váha činí 2,26 kg a podobně jako závěs z Hluboké má ještě archaické překrytí spodní části obličeje (obr. 7).


Obr. 7 Kroužkové závěsy (aventaily). Zleva: Aventail uložený ve zbrojnici hradu Hluboká, pol. 14. stol., Itálie, Vídeň (?); 2x uprostřed: Deutsches Historisches Museum, inv. č. W3971 Berlín, cca 1360, závěs a šlap k sobě původně nepatří; vpravo: detail podšití závěsu na dobové hrobce Filipa Smělého, nyní v Musée des Beaux-Arts v Dijonu. Foto archiv autora.

Nejstarší dobové pojmenování šlapu popsal Claude Blaire: výraz bascinet (bacinet, basinet atd.) vznikl koncem 13. stol. a byl udržován až do 15. stol., kdy se přestává používat.
Šlap si získal obrovskou popularitu a ačkoli se navíc koncem 14. století vyvinul do těžší verze tzv. velkého šlapu kdy byl kryt i krk, byl kolem poloviny 15. století již definitivně vytlačen modernějšími tvary.
Dodnes máme dochováno přes 40 "známých" šlapů po celém světě a několik dalších samostatných zvonů či hledí.
Hledí prošlo už v první polovině 14. století složitým vývojovým procesem. Právě podle něj se dělí šlapy na dvě skupiny:
1) klapvisor bascinet a 2) visored bascinet.
Přilby typu klapvisor jsou nejspíše středoevropského původu. Vyznačují se uchycením hledí na otočném pantíku v místě nositelova čela (obr. 9 A-J).. Když nebylo hledí třeba, nositel ho jednoduše odklopil vzhůru či sejmul. Pro německý výrobní okruh jsou také typické průzory - occularia, které bývají horizontálně tvarované a širší oproti italským tvarům (Goranov, b. d.). "Visorové" šlapy mají hledí uchyceno na dva pantíky v místě spánků a jsou nejčastěji západní a jihoevropské provenience (obr. 9 K).
Původně byla hledí na přilbách upevněna napevno, ale v italském prostředí vznikla i snímatelná varianta. Tu zajišťovala vyndavací závlačka a hledí tak mohlo být sundáno celé. Proti ztrátě závlačky se začalo objevovat i její zajištění řetízkem či tkanicí (obr. 8).


Obr. 8 Schéma uchycení hledí italského typu na šlapech. The Lyle basinet, Royal Armoury Leeds, inv. č. IV.470., severní Itálie, pozdní 14. stol.; Los Angeles County Museum, zápůjčka z The Metropolitan Museum of Art, inv. č. 29.158.29, Německo.

Hledí se vyvíjelo od jednodušších k složitějším. Iluminované rukopisy první poloviny 14. století dokumentují rozmanitost typů ochrany obličeje a jejich popsání by si vyžádalo samostatný článek. Zhruba v letech 1340-70 byl v německých a severoitalských oblastech velice oblíbený trojúhelný kryt nosu zavěšovaný na přilbu v místě čela. Opět šlo tento ochranný prvek uvolnit a nechat např. při rozhovoru svěšený (obr. 9 D).
Prvním více rozšířeným hledím, kryjícím celý obličej, byla ochrana v podobě obličejového konvexně vyhnutého plátu s průzory pro oči a dýchacími průduchy (obr. 9, A-C, E-K). To již byl přímý předchůdce hledí nazývaného psí nos, pojmenovanému podle nápadné podobnosti s daným zvířetem.5


Obr. 9 Starší typy ochrany obličeje: A-C - Museum of Valais, Sion, inv. č. MV30-83, Německo; D - náhrobek Ludwiga von Öttingen, Kirchheim am Ries, † okolo 1360, Německo; E-G - Siedlątkow nad Vartou, hrádek, 1380-85, Polsko; H-J - Deutsches Historisches Museum, Berlín, inv. č. W 975, Německo, 1350-70, 1,6 kg; K - St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, 1360-1370. Foto archiv autora.
Autorovi této práce k dnešnímu dni není známý žádný dochovaný "psí nos" datovaný před 60. léta 14. století.
Váha některých exemplářů pro představu činí:

Uložení
Datace
Váha (v kg)
Část
The British Museum, London, inv. č. 1881,0802.24
pol. 14. stol
1,455
zvon
Deutsches Historisches Museum, Berlin, inv. č. W 975
1350-70
1,6
zvon + hledí (předchůdce psího nosu)
Wallace collections, inv. č. A 74,
1380-1400
1,72
zvon
Bavarian Army Museum, Inglostadt inv. č. A 11727
poč. 15. stol.
2,41
zvon + hledí
Churburk CH 16
1385
4,09
zvon
Wallace Collection, inv. č. A69
cca 1390
4,065 (2,005 zvon, 0,82 hledí, 1,24 závěs)
zvon + hledí + závěs
Royal armoury Leeds, inv. č. IV.470
konec 14. stol.
7,12
zvon + hledí + závěs


Z orientačního výčtu vidíme, že zvon šlapů vážil nejčastěji do 2 kg, s hledím a závěsem od 4 kg výše.
Některé dochované exempláře nám dokládají i použití klenotů na šlapech. Jedná se o malé dírky ve vrchlíku přilby, někdy i speciálně upravované "nákončí", do kterého byl klenot vsazován (obr. 10). Klenot samotný u žádného publikovaného šlapu dochován není, ale o jejich podobě ledacos vypovídá dobová malba či sochařství (obr. 10 C, D).


Obr. 10 Uchycení klenotu: A - The Lyle basinet, Royal Armoury Leeds, inv. č. IV.470., severní Itálie, pozdní 14. stol.; B -Los Angeles County Museum z The Metropolitan, Museum of Art (29.158.29 German); Kunsthistorisches Museum Vídeň, A24 Itálie; nespecifikovaná fotografie; Fondation Martin Bodmer, konec 14. stol., archiv autora.

I u šlapů máme dochovány honosné kusy patřící tehdejší elitě. Jmenujme například psí nos z doby kolem roku 1380 Karla VI., francouzského dauphina. Přilba je dodnes zdobena malbou po obvodu zvonu ve tvaru koruny. Ještě honosnější obdoba byla zachycena s nálezem šlapu v polské Sandoměři, kde byl objeven šlap připisovaný Kazimíru Velikému. Přilba je spíše globulárního tvaru a obličejovou část chránil nejspíše na zvon závěsný kovový trojúhelník (obr. 11 A,B; 9 D). K přilbě však patří i nasazovací koruna, jejíž základ tvoří pozlacený měděný plech. Tyto korunky jsou překvapivě často použité v iluminovaných rukopisech pro zvýraznění postavy panovníka (obr. 11. C), vyskytnou se však i v sepulkrálním sochařském umění, jako např. na náhrobku Edvarda z Woodstocku zvaného později Černý princ († 1376), uloženém v Canterburské katedrále v Anglii (obr. 11 D).
Jiná luxusní turnajová přilba se dochovala ve zbrojnici hradu Churburk. Patřívala nejspíše Ulrichu von Matsch a obecně je datována po roce 1360. Se závěsem váží dohromady přes 5 kg a nese dvě značky platnéřské rodiny Missagliů. Co jí odlišuje od běžné produkce je mosazný obvodový pásek, nesoucí nápis: JESUS AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILORUM IBEAD. Přilbice je součástí kompletu z nějž se dochoval ještě podobně zdobený segmentový kyrys, plátové paže a klepsydry (Klučina 2004, 336-7; Wackernagel - Eaves, 1996).
Jen pro úplnost je třeba uvést, že koncem 14. století se šlapy vyvíjí do své vrcholové fáze tzv. velkých basinetů. Ke klasickému zvonu bylo uchyceno plechové podbradí s krytím krku a horní části prsou a zad, které nahradilo kroužkový závěs (obr. 12). Klasické starší verze s kroužkovým závěsem se však nadále používaly. Cena klasického šlapu se pohybovala v relaci 2, se závěsem až 2,5 hřivny (Nadolski 1994, 227).


Obr 11. A-B - šlap připisovaný Kazimírovi Velkému, Sandoměř, Polsko, dat. 1350-1369, uloženo na Wawelu v Krakově; C - Romance o Alexandrovi, 1336-44, fol. 58r; D - náhrobek Edwarda z Woodstocku; E-F turnajová přilba Ulricha von Matsch, zbrojnice hradu Churburk, po r. 1360; G - šlap Karla VI., po r. 1380. Nadolski 1994, 228-9.


Obr. 12 Velké šlapy (grand bascinets) z poč. 15. stol. Zleva: The British Museum, inv. č.OA.2190, cca 1430, váha 3,95 kg; Hrad Churburk (Musée des Beaux Arts), Dijon, inv. č. CA 1472, dat. 1410-40, z hrobky Jeana Salinse de Vincelles 1450-1510), Francie nebo sev. Itálie; Museé de l'Armeé Paříž, 1400-15. Archiv autora.

KBELC
Pro 14. století byl charakteristickou helmou kbelc. Vyvinul se z tzv. hrncové přilby na konci 13. stol. a odlišoval se od ní zaobleným vrchlíkem zvonu a celkovým zvětšením, tudíž dosedal nositeli takřka na ramena. Plochý vrchlík mizel postupně až v průběhu 14. stol. Z. Wawrzonowska (1976) vyděluje samostatnou skupinu kbelců datovaných mezi léta 1325-1425 s výraznou přední hranou a zaobleným zvonem dosedající na ramena. Počátkem 14. století se již objevují i odklopná hledí a objevily se další vedlejší vývojové větve - tzv. sugarloaf (přilby ve tvaru cukrové homole) a koncem století i helmy kolčí (žabí pysk).
V průběhu 14. století přechází bojové využití v převážně turnajovou a ceremoniální funkci. Důležité je poznamenat, že kbelc byl symbolem urozenosti, "otevřené" přilby byly dostupné všem. Jednalo se tedy o "symbol tradice a rytířské ideologie" (Nadolski (ed.) 1994, 223). Problematika helem hrncových tvarů je doposud nejlépe zpracována v disertační práci Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim od J. Pierzaka (2004).
Dobové písemné prameny označují kbelc jako galea. R. 1381 tak například povoluje Václav IV. svému platnéři řemeslo ve Vratislavi a ve výčtu prací se objevuje i výraz galea (Heś 2007, 19).


Obr. 13. Kbelce. A - turnaj, kdy jezdci mírí drevci na souperovu hlavu, Sachsenspiegel, fol. 19v, 3. Ľ. 14. stol; B - rytíri po srážce "na kopí" se shozenými kbelci, Romance o Alexandrovi fol. 113r; C - strážce božího hrobu s kbelcem shozeným na záda, Štrasburk, katedrála, cca. 1340-1345, Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, Štrasburk, Francie; D - Horsham, kostel sv. Panny Marie, náhrobek Thomase de Braose, Anglie, 1395.

Hlava byla vděčnou zásahovou plochou při vojenském střetu ale i při turnajích a kbelc ve své době skýtal nejlepší ochranu. Většinou byl usazen až na menší přilbu (lebka, šlap), odkud byl po první srážce na kopí, nebo při potřebě komunikace, pití atd. shozen na záda. Ztrátě zabraňovaly jeden až dva řetězy uchycené na zbroji v oblasti hrudi bojovníka a provlečené otvory v "bradě" kbelce (obr. 13 C; 15 A-B, E, H). Některé knižní ilustrace ukazují okamžik po srážce na kopí, kdy mají rytíři shozené kbelce a jinak jsou prostovlasí (obr. 13 B).
Kbelc byl vyráběn snýtováním z několika kusů. Pro příklad můžeme uvést dva kbelce z hradu Madeln (zanikl r. 1356 při zemětřesení) ve Švýcarsku. První z nich, datovaný kolem r. 1300 byl vyroben ze tří kusů železných plátů a jeho současná váha je necelých 2,5 kg (obr. 14 C). Druhý, datovaný do první čtvrtiny 14. století (obr. 14 D), byl vyroben z pěti plátů nízko uhlíkaté oceli a váží necelé 2,4 kg. Pro srovnání s kbelcem z doby kolem 3. čtvrtiny 14. století uveďme helmu z hrobu Richarda Pembridge, která byla vyrobena ze tří plátů nízkouhlíkaté oceli s celkovou váhou 2,6 kg (Wiliams - Edge 2004). Tvarové srovnání kbelců z 1. a 2. poloviny 14. století názorně ukazují obrázky 14 a 15.


Obr. 14 Kbelce z první poloviny 14. století. A - Statens Historiska Museum, Stockholm, cca 1300; B - helm z hradu Saint' Angelo, cca 1300; C - Cantonal Museum, Liestal, inv. c. 53.1.211., kolem r. 1300; D - Cantonal Museum, Liestal, inv. c. 53.1.212., 1. Ľ. 14. století; E - Schweizerisches Landesmuseum, Zurich, circa 1325-1350; F - Germananisches Nationalmuseum Norimberk, 1350; G - Hessiches Landesmuseum, Darmstadt, circa 1350. (Wiliams - Edge 2004).

KLENOT
Na kbelcových přilbách setrval z předchozích období zvyk uchycovat tzv. klenot. Jednalo se většinou o plastické vypodobnění heraldické figury či jiného symbolu, uchyceného na vrchlíku helmy (obr. 15 C, E-H). 14. století tak bylo dobou figurálních klenotů.


Obr. 15 Kbelce z 2. pol. 14. stol. (A-B, E, F), počátku 15. stol. (C), kolčí helma z 15. století (D) a klenoty (E-G). A - kbelc z hrobu Richarda Pembridge, cca 1375, Anglie; B - Kbelc, Anglie, kolem r. 1370, Royal armouries, inv. č. IV.600; C - kbelc z hrobu Nicholase Hawberka, 1407, kostel sv. Máří Magdaleny, Cobham, Anglie; D - Wallace collections European Armoury I, inv. č. A186, Anglie nebo Flandry, cca 1410-1450, váha 7,4 kg; E - helm s klenotem z hrobu Edvarda z Woodstocku († 8. 6. 1376), Canterburská katedrála, Anglie; F - turnajová helma (zesílený obličejový plát) Alberta von Prankh, Kulturně historické muzeum ve Vídni, inv. č. B 74, klenot dodatečně vyrobený na poč. 15. stol.; G - klenot patřící pravděpodobně Ulrichu von Matsch (1350-75), uloženo ve zbrojnici hradu Churburg; H - Konrad von Seinsheim, † 1369; Schweinfurt , (Wiliams - Edge 2004; archiv autora).

Klenoty byly zhotovovány ze dřeva či vařené kůže, různě malované, zdobené peřím atd. Máme dochovaný doporučovaný postup výroby na kožený vyvařený klenot od autora z počátku 15. stol. (pro potřeby článku zestručněno): postup začínal vystřižením 2 ks klenotu z pevné kůže, přišitím k sobě po obvodu a nacpáním jemným pískem (upěchovaným hůlkou). Po vyvaření a řádném vysušení se písek vysypal. V této fázi již kůže drží tvar a dopracují se hrany, nabarví se, případně dozdobí (Topinka (ed.) 1948). Takto vyrobený klenot zachycuje mj. obrázek č. 15 G.
O klenotu se nám dochovala i písemná zmínka z 2. května 1342, která popisuje situaci, kdy princ nosil "galeam cristam seu clenodium" (RS 6802, Heś 2007).¨

Jak již bylo psáno výše, doba 14. století byla v oblasti vojenství v mnoha ohledech zlomová. Popsat shrnující studii byť jen o přilbách dalece přesahuje možnosti a rozsah tohoto referátu, jehož cílem je pouze úvod do problematiky. Tematicky zaměřené dílčí studie budou prezentovány v dalších příspěvcích v budoucnu.
______________________________________________

1Původní dobové texty jsou v textu psané kurzívou, citace odborné literatury jsou provedeny klasickým stylem používaným v archeologii.
2 Nejčastěji se pro kapalín dochovala německá označení: Eisenhut (v modifikacích Eysinhut, Ysinhut, Hut, Hud, Ysenhut, Isenhut), dále latinská: pilleum (Lehnice 1404), ferreum pileum (1286; Strzelin 1371), mitra (Brzeg 1368), galea (Brzeg 1375), slappa (Brzeg 1368), a snad i barbut. Nejednotnost označení nejen přileb, jak ještě dále uvidíme, je pro středověké písemné prameny zcela běžné. V písemných pramenech se s kapalíny setkáme třeba v soupisu Javorské radnice (Polsko) z r. 1385, kde bylo: "seben ysenhute pictos vnd eynen breyten vngemolten ysenhut" , nebo např. víme, že roku 1392 bylo zaplaceno zhořeleckému platnéři za čištění kapalínů, rukavic a dalších kusů: "dem platener so die ysinhute und hanczken und ander gerete gefeget".
3 Dobové písemné prameny nazývají tuto přilbici jako hawbe (mutace houben, hubin, hube, hewbe, slomhuben), mitra, galea (1368, 1375), calipsea, barbutta (1370 - Čechy), lepka - lapka (1416), lipken (1432). Roku 1392 bylo zaplaceno zhořeleckému platnéři za výrobu kapalínů a "huben", o rok dříve "Item ar wart geeret mit einer hubin vor 42 gr."
4 Z roku 1404 máme dochovanou zmínku o lehnických měšťanech, kteří měli "haube myt eyne gehenge" a v javorské radnici, byly skladovány "vj hundiskappin und eyn gehenge".
5 V dobových pramenech jsou tyto přilbice nazývány hudiskogil a hundiskape (Lehnice 1404, Javor 1413), hundisgugel, galea (poč. 15. stol.). Popularitu této přilbice nám mj. dokládá zápis z roku 1389, kdy: "...die hundkugeln fuhrten ritter und knecht, burger und reisige leut". Z dalších dochovaných zápisů o "psích nosech" můžeme citovat nákup u pražského mistra Hammelina z roku 1399: "sebin panzer, der worin drye stelin, unde hudiskogiln unde schurze 25 sch", nebo zhořelecké účty z roku 1398: "vor parchan zu einem hundiskogil", (Goranov b.d.; Heś 2007, 28-30; Nadolski 1994, 227).

Použitá literatura:

Glinianowicz, M. 2005: Stan badan nad uzbrojeniem póznosredniowiecznym v małopolsce.
Acta Militaria Mediaevalia, Kraków - Sanok, 143-164
Goranov, Alexi bez data: The 14th Century Bascinet. Článek platný k 12. 6. 2009:
http://www.myarmoury.com/feature_spot_bascinet.html
Grabarczyk, T. - Ławrynowicz O. 2006: Zbraně a zbroj v miniaturách pařížského zlomku
latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, CB 10, 257-280, Praha
Heś, R. 2007: Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku, Wroclaw - Racibórz
Klučina, P. 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6. - 17. století. Praha - Litomyšl
Nadolski, A. (ed.) 1994: Polska technika wojskowa do 1500 roku. Z dzejów nauki i techniky
I. Warszawa
Pierzak, J. 2004: Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Institut archeologii, Krakow
Slivka, M. 2002: Symbolika výzbroje a výstroja, AH 27, 589-605
Topinka, F. (ed.) 1948: CENNINI, C.: Kniha o umění středověku. Praha
Vaverková, Z. 1991: Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká, AH 16, 379-384
Vaverková, Z. 1996: Historické zbraně 15.-19. století, České Budějovice
Wawrzonowska, Z. 1976: Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV
wieku. Łódź
Wackernagel, R. H. - Eaves, I. 1996: The Armory of the Castle of Chruburg, Udine
Wiliams, A. - Edge, D. 2004: Great helms and their development into helmets, Gladius
XXIV, 123-134

Použité prameny:

Codex Manesse, Cod. Pal. germ. 848, Heidelberg, Heidelberg Universität Bibliothek, 1305-
1340
Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 93, Cologny, Francie, konec 14. stol.
Giacomo da Bologna, Farsalia, Bibloteca Trvulziana, Ms. 691, Milán, 1354
Maciejowski Bible (Morgan Bible), MS. M. 638, New York, Pierpont Morgan Library, cca
1250
Pelerinage de la vie humaine (Le), Paris, Bibl. Sainte Geneviève, ms. 1130
Romance o Alexandrovi, MS. M. Bodl. 264, Oxford, Bodleian Library, 1338-1344
Sachsenspiegel, Cod. Guelf. 3.1 Aug. 2°, 3. ¼. 14. stol
St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, VadSlg Ms. 342, 14, kolem 1360-1370


Oficiální webové stránky galerií a muzeí (obrázky v textu):

Royal armouries
Armeria Reale di Torino
Deutschen Historischen Museum
The Cleveland Museum of Art
The British Museum
Higgins Armory
Churburg
Kunsthistorische Museum Vídeň
Museo Stibbert ve Florencii
The Fitzwilliam Museum, Cambridge
 


Komentáře

Zobrazit vše (504)
Zobrazit starší komentáře

401 JthasDraign JthasDraign | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 17:35 | Reagovat

payday loans bad credit
<a href="https://24hrspaydayloans.com/">payday loans online</a>
bad credit easy payday loan
<a href=https://24hrspaydayloans.com/>3 month payday loans</a>

402 JthasvDraign JthasvDraign | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 18:51 | Reagovat

debt
<a href="https://installmentloannbbm.com/">pay day loan</a>
payday advance loans
<a href=https://installmentloannbbm.com/>payday cash loan</a>

403 Abupubog Abupubog | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 0:53 | Reagovat

domperidone dose for pediatrics - http://kisokika38.tumblr.com/#99535 best place to order domperidone

404 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 13:13 | Reagovat

Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

405 JthasgwDraign JthasgwDraign | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 4:00 | Reagovat

loans
<a href="https://cashadvancevtg.com/">instant payday loans</a>
axcess payday loans
<a href=https://cashadvancevtg.com/>payday loans</a>

406 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 16:21 | Reagovat

Merely a smiling visitor here to share the adore , btw outstanding style. Audacity, more audacity and always audacity. by Georges Jacques Danton.

407 JtbwwDraign JtbwwDraign | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 2:25 | Reagovat

cash now
<a href="https://loansonlinevaec.org/">payday loans no credit check</a>
quick faxless payday loan
<a href=https://loansonlinevaec.org/>payday loan online</a>

408 Dbsabggfrully Dbsabggfrully | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 21:48 | Reagovat

consolidation debt
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">payday advances</a>
no fax payday loans direct lenders
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">payday loans online same day</a>

409 Arugoij Arugoij | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 15:48 | Reagovat

how much domperidone can my baby have - http://kisokika38.tumblr.com/#27950 pseudoephedrine and domperidone over the counter

410 Dsbgfrully Dsbgfrully | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 1:43 | Reagovat

consumer credit counseling
<a href="https://paydayploansonline.org/">cash loans</a>
apple fast cash payday loan
<a href="https://paydayploansonline.org/">bad credit loans</a>

411 Asokimuc Asokimuc | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 4:05 | Reagovat

domperidone suspension used for - http://kisokika38.tumblr.com/#21624 can i buy domperidone over the counter

412 Dsbcfrully Dsbcfrully | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 6:24 | Reagovat

army payday loans
<a href="https://installmentccy.org/">direct lender payday loans</a>
approval no fax payday loans
<a href="https://installmentccy.org/">best online payday loans</a>

413 Agubujii Agubujii | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 0:30 | Reagovat

how to give baby domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#91431 domperidone maleate generic name

414 cialis cialis | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 11:33 | Reagovat

It is also possible that Zynga's chosen advertising

415 Akuyarus Akuyarus | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 21:03 | Reagovat

domperidone maximum dose health canada - http://kisokika38.tumblr.com/#24679 where to order domperidone in canada

416 Dndfrully Dndfrully | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 2:56 | Reagovat

cash advance
<a href="https://paydayvtulo.org/">payday loans</a>
federal student loans
<a href="https://paydayvtulo.org/">payday loans near me</a>

417 JbbDraign JbbDraign | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 14:54 | Reagovat

need loan
<a href="https://personalnae.org/">online payday loan</a>
payday loans direct lender
<a href=https://personalnae.org/>3 month payday loans</a>

418 Dcxfrully Dcxfrully | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 2:24 | Reagovat

payday loans direct lender no credit check
<a href="https://loansbadzwe.org/">payday loans no credit check</a>
biggest cash payday loans
<a href="https://loansbadzwe.org/">cash loan</a>

419 cialis cialis | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 8:47 | Reagovat

I got this website from my friend who told me concerning this web site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative content here.

420 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 12:02 | Reagovat

Do you agree with my statement that this post is awesome?

421 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 6:55 | Reagovat

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

422 TimothyMes TimothyMes | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 9:38 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/9oOGkYHo

olympic casino online lt, best online money making jobs, best way to get interest on money in india, best way to make money working at home, how to teach online courses & make passive income, ways to get money online fast, how to transfer funds from credit card to western union, make money online 2016 uk
, watch 007 casino royale online free, make money from google ads on your website, casino games free signup bonus, casino bellagio las vegas online, moneygram online transfer india, harrahs casino online casino, best online casino for video poker, how to make money from doing online surveys, money still pending paypal ebay, im 12 and i want to make money fast, online casino gambling promotions
, best survey company to make money, how to make real money online in india, интернет казино германии, how can i make extra cash from home, 5 work at home ways to make money online, us online casino with paypal, online casino 200 deposit bonus, make money online free casino

423 Faanainue Faanainue | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 1:59 | Reagovat

10 mg cialis
<a href="http://cialisovnsm.com/">cheapest cialis</a>
cialis soft tabs review
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis uk</a> ’

424 Ararirof Ararirof | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 16:35 | Reagovat

domperidone brand name in canada - http://kisokika38.tumblr.com/#12477 order domperidone online canada

425 cialis cialis | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 0:29 | Reagovat

Some really  quality   blog posts on this  internet site ,  saved to fav.

426 Fndnainue Fndnainue | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 2:23 | Reagovat

soft cialis
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis reviews</a>
buy cialis generic
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cheap generic cialis</a> ’

427 Gevnainue Gevnainue | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 2:40 | Reagovat

generic cialis 20 mg
<a href="http://jrucialis.com/">cialis without prescription</a>
drug cialis
<a href=http://jrucialis.com/>cialis professional</a> ’

428 Apuremai Apuremai | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 21:57 | Reagovat

domperidone safe in pregnancy - http://kisokika38.tumblr.com/#96543 domperidone cost in india

429 Gbvnainue Gbvnainue | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 5:22 | Reagovat

cialis instructions
<a href="http://veucialis.com/">canada cialis</a>
cialis 20mg tablets
<a href=http://veucialis.com/>cialis uk</a> ’

430 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 6:13 | Reagovat

Thanks for the post.Really looking forward to read more. Will read on

431 Evnainue Evnainue | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 14:32 | Reagovat

cialis no prescription needed
<a href="http://veucialis.com/">cialis cost</a>
cialis daily dose
<a href=http://veucialis.com/>cialis cheap</a> ’

432 Adzuretsus Adzuretsus | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 1:51 | Reagovat

domperidone adverse drug reaction - http://kisokika38.tumblr.com/#40859 how much is domperidone over the counter

433 VecDraign VecDraign | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 2:45 | Reagovat

debt consolidation loan bad credit
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">get payday loan</a>
bad credit faxless payday loans
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>payday loans</a>

434 Akufusua Akufusua | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 8:54 | Reagovat

domperidone 30 mg capsules - http://kisokika38.tumblr.com/#71106 where can i purchase domperidone

435 Awayuoa Awayuoa | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 3:41 | Reagovat

apo domperidone for breastfeeding - http://kisokika38.tumblr.com/#37592 domperidone uk over the counter

436 Anunrah Anunrah | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 11:20 | Reagovat

effect of domperidone on milk production - http://kisokika38.tumblr.com/#78795 how to buy domperidone online

437 Azogioi Azogioi | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 17:08 | Reagovat

domperidone 10mg breast milk - http://kisokika38.tumblr.com/#56231 domperidone 10mg price in us

438 Ajikerub Ajikerub | E-mail | Web | 1. února 2018 v 8:30 | Reagovat

rabeprazole sodium plus domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#37746 buy domperidone no prescription new zealand

439 viagra viagra | E-mail | Web | 6. února 2018 v 20:38 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again!

440 Randallrop Randallrop | E-mail | Web | 10. února 2018 v 0:35 | Reagovat

at what age do u need viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
viagra ausland bestellen
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
viagra and cialis best price

441 Randallrop Randallrop | E-mail | Web | 10. února 2018 v 2:53 | Reagovat

what will happen if a girl takes viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
viagra and zocor
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
how to make local viagra

442 Randallrop Randallrop | E-mail | Web | 10. února 2018 v 19:57 | Reagovat

healthcare viagra health
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra</a>
do you ejaculate quicker on viagra
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra</a>
dapoxetine mixed with viagra

443 fek fek | E-mail | Web | 13. února 2018 v 1:16 | Reagovat

<a href=http://rosmedforum.com/forum_cupid-dating-site.html>home</a>

444 Michaelrig Michaelrig | E-mail | Web | 13. února 2018 v 2:00 | Reagovat

getting prescribed cialis
<a href=http://jcialisf.com>cialis online pharmacy</a>
cialis class of drug
<a href="http://jcialisf.com">generic cialis</a>
cialis cuanto tomar

445 Michaelrig Michaelrig | E-mail | Web | 13. února 2018 v 4:19 | Reagovat

cialis harmful
<a href=http://jcialisf.com>cialis online</a>
what is bph cialis
<a href="http://jcialisf.com">cialis buy</a>
best site to order cialis

446 wek wek | E-mail | 13. února 2018 v 14:35 | Reagovat

<a href=http://datingsitesfree.domelt.com/#>best dating sites in usa</a>

447 Vrcturne Vrcturne | E-mail | Web | 17. února 2018 v 5:09 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
help me for money
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>small business plans</a>

448 Ltvturne Ltvturne | E-mail | Web | 21. února 2018 v 17:14 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
online loans bad credit <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>cash advance</a>

449 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 22. února 2018 v 17:27 | Reagovat

I like this site its a master peace ! Glad I observed this on google. The definition of a beautiful woman is one who loves me. by Sloan Wilson.

450 qsk86n qsk86n | E-mail | Web | 23. února 2018 v 1:46 | Reagovat

Pfizer's clear protecting <a href=http://viagrawalmartpharmacy.com/>walmart viagra 100mg price</a> struggle expires in April 2020, but Teva Pharmaceuticals USA Inc. will-power be allowed to catapult its http://viagrawalmartpharmacy.com/ over the counter erectile dysfunction pills story in the United States on Dec. 11, 2017. Teva Pharmaceuticals USA is a apportioning of Israeli-based Teva Industries Ltd. Pfizer Inc. had sued Teva in 2010 one more time the drugmaker's plans to introduce a http://viagrawalmartpharmacy.com/ generic viagra at walmart.

451 Lqhunsaby Lqhunsaby | E-mail | Web | 27. února 2018 v 2:23 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
24 hour cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis generic</a> OK’

452 Fvvshofe Fvvshofe | E-mail | Web | 3. března 2018 v 5:10 | Reagovat

brand viagra best price
<a href=http://buyerectionpills.com/>cheap erectile pills</a>
viagra online without prescription
<a href="http://buyerectionpills.com/">over counter erectile pills</a> OK’

453 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 6. března 2018 v 3:08 | Reagovat

This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused.

454 Denniswob Denniswob | E-mail | Web | 6. března 2018 v 18:13 | Reagovat

<a href=" http://goo.gl/ghDY0 ">essay helper</a>

455 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 8. března 2018 v 23:19 | Reagovat

Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which is developed by Autodesk.

456 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 9. března 2018 v 0:51 | Reagovat

It is rare for me to uncover something on the web thats as entertaining and intriguing as what you have got here. Your page is sweet, your graphics are great, and whats much more, you use source that are relevant to what youre saying. That you are undoubtedly one in a million, well done!

457 StevenDer StevenDer | E-mail | 10. března 2018 v 18:02 | Reagovat

<a href=http://art.irk.dating/dosug/>Проститутки Иркутска</a>

458 Rvuamorge Rvuamorge | E-mail | Web | 10. března 2018 v 23:59 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra</a>
real viagra for sale
<a href="http://onlineviaqer.com/">cheap viagra</a> OK’

459 dlhuby dlhuby | E-mail | Web | 13. března 2018 v 21:58 | Reagovat

In the course the power of prescription lessen programs, we can forth you suggestive discounts out of representative strong http://viagraprecioes.com/ viagra efectos secundarios  prices. Our purchase pass network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://viagraprecioes.com/ >viagra sin receta</a> and medication. Wholly their parley efforts with fat pharmaceutical companies our providers make brought discounts of an average of practically 50% misled to you for free.

460 indbge indbge | E-mail | Web | 17. března 2018 v 1:16 | Reagovat

Through the power of prescription pass programs, we can offer you suggestive discounts out of typical superior http://cialissansordonnancefr.com/ cialis 20mg  prices. Our shop discount network providers are dedicated to increasing access to affordable drug <a href=http://cialissansordonnancefr.com/ >cialis 20mg prix en pharmacie</a> and medication. Through their negotiation efforts with muscular pharmaceutical companies our providers have brought discounts of an normally of practically 50% off to you in behalf of free.

461 PlpSkync PlpSkync | E-mail | Web | 18. března 2018 v 0:27 | Reagovat

amoxil cause yeast infection
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">amoxil 500 mg</a>
amoxil es 600
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>online amoxil</a> ’

462 grs78z grs78z | E-mail | Web | 19. března 2018 v 19:30 | Reagovat

Middle of the power of drug lessen programs, we can step you suggestive discounts touched in the head of customary important http://canadianonlinepharmacy.us.com/ canadian online pharmacy  prices. Our shop detract from network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://canadianonlinepharmacy.us.com/ >online pharmacies</a> and medication. Throughout their parleying efforts with fat pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an normally of barely 50% misled to you an eye to free.

463 Lmmamorge Lmmamorge | E-mail | Web | 21. března 2018 v 18:02 | Reagovat

cheapest viagra in uk
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra</a>
online pharmacy viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra</a> OK’

464 HnnSpaph HnnSpaph | E-mail | Web | 24. března 2018 v 16:36 | Reagovat

<a href="https://needmoney.us.com/">need to borrow money</a>
100 no fax payday loan <a href="https://needmoney.us.com/">need cash advance</a>
OK’

465 Maz77umearl Maz77umearl | E-mail | Web | 31. března 2018 v 10:29 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">my essay for me cheap</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">my essay for me cheap</a>

466 korzmearl korzmearl | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 3:38 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">an essay online cheapest</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">an essay online cheapest</a>

467 oaqzmearl oaqzmearl | E-mail | Web | 2. dubna 2018 v 5:15 | Reagovat

<a href=" http://cheapest-essay.com/# ">cheapest essay papers</a>   <a href=" http://cheapest-essay.com/# ">cheapest essay papers</a>

468 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 4:10 | Reagovat

I truly appreciate this article.Really thank you! Fantastic.

469 bsrhouse bsrhouse | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 9:44 | Reagovat

what happens if a girl takes viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online without prescription</a> pfizer viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online australia</a> OK’

470 wbzLoota wbzLoota | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 12:09 | Reagovat

viagra overnight delivery <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">how long does viagra last</a> erectile dysfunction viagra <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>buy brand viagra online</a> OK’

471 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 13:12 | Reagovat

Hello there, I discovered your website by the use of Google while looking for a related subject, your web site came up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

472 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 14:49 | Reagovat

buy viagra cheap <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra sales</a> viagra alternatives <a href=http://fviagrajjj.com/#>buy viagra online no prescription</a>

473 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 16:51 | Reagovat

viagra pharmacy <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap viagra</a> purchase viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra online without prescription</a>

474 btdhouse btdhouse | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 3:08 | Reagovat

viagra online prescription <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra</a> purchase viagra viagra

475 dbaLoota dbaLoota | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 4:16 | Reagovat

canadian pharmacy online viagra <a href="http://download4os.com/#">generic viagra reviews</a> viagra dosage <a href=http://download4os.com/#>viagra by mail</a>

476 btdhouse btdhouse | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 4:24 | Reagovat

viagra alternatives <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra</a> generic viagra viagra

477 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 21:15 | Reagovat

cheapest viagra prices <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra prescription</a> cheapest generic viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>generic viagra online</a>

478 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 3:22 | Reagovat

generic viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">over the counter viagra</a> purchase viagra online <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra brands</a>

479 nsafHoibly nsafHoibly | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 13:38 | Reagovat

https://ttsitworldwide.com/
cash loan <a href="https://ttsitworldwide.com/">payday loan ohio</a>

480 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 15:33 | Reagovat

where to buy viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra soft tabs</a> womens viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>order viagra online</a>

481 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 19:37 | Reagovat

viagra 100mg <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra generic brand</a> real viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>new viagra</a>

482 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 21:37 | Reagovat

purchase viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra soft tabs</a> viagra information <a href=http://fviagrajjj.com/#>buy cheap generic viagra</a>

483 bsfWHedA bsfWHedA | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 3:44 | Reagovat

natural viagra alternatives <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra story</a> buy cheap viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>how to use viagra</a>

484 mmkHoibly mmkHoibly | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 2:33 | Reagovat

fast cash personal loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">fast payday loans florida</a> all payday loan companies <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans</a>

485 ehrHoibly ehrHoibly | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 17:09 | Reagovat

easy get payday loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loan online</a> home loans for bad credit <a href="https://ttsitworldwide.com/#">quick payday loan</a>

486 bsfOxize bsfOxize | E-mail | Web | 2. května 2018 v 15:44 | Reagovat

price viagra <a href="http://viagrapfhze.com/#">herbal alternative viagra</a> discount viagra online <a href=http://viagrapfhze.com/#>womens viagra</a>

487 bhrshofe bhrshofe | E-mail | Web | 2. května 2018 v 23:55 | Reagovat

viagra pfizer online <a href="http://viagraazmhj.com/#">online viagra</a> viagra online purchase <a href=http://viagraazmhj.com/#>viagra generic</a>

488 dvsAbnosy dvsAbnosy | E-mail | Web | 2. května 2018 v 23:57 | Reagovat

cialis soft tabs <a href="http://cialisovnnc.com/#">buy tadalafil</a> what is tadalafil <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil dosage</a>

489 bsfOxize bsfOxize | E-mail | Web | 3. května 2018 v 12:35 | Reagovat

alternative viagra <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra overdose</a> viagra use <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra oral</a>

490 bsfOxize bsfOxize | E-mail | Web | 4. května 2018 v 9:51 | Reagovat

viagra order <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra online uk</a> viagra cheap <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra soft tablets</a>

491 bdfAbnosy bdfAbnosy | E-mail | Web | 4. května 2018 v 18:25 | Reagovat

do you need a prescription for cialis <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis tadalafil</a> cialis without prescription <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis daily</a>

492 vsfUncort vsfUncort | E-mail | Web | 6. května 2018 v 16:42 | Reagovat

free viagra without prescription <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online</a> low price viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">buying viagra online</a>

493 vsfUncort vsfUncort | E-mail | Web | 7. května 2018 v 20:03 | Reagovat

where can i buy viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">online viagra</a> free samples of viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">online viagra</a>

494 vplUncort vplUncort | E-mail | Web | 8. května 2018 v 13:21 | Reagovat

lowest price viagra <a href="http://canadiannowv.com/#">women and viagra</a> brand generic online viagra <a href="http://canadiannowv.com/#">alcohol and viagra</a>

495 bdcOxize bdcOxize | E-mail | Web | 9. května 2018 v 2:32 | Reagovat

buy cheap viagra <a href="http://usa77www.com/#">buy viagra online</a> uk viagra <a href=http://usa77www.com/#>viagra uk sales</a>

496 bdcOxize bdcOxize | E-mail | Web | 9. května 2018 v 13:37 | Reagovat

non prescription viagra <a href="http://usa77www.com/#">viagra and alcohol</a> real viagra <a href=http://usa77www.com/#>womens viagra</a>

497 bakkamex bakkamex | E-mail | Web | 14. května 2018 v 22:49 | Reagovat

blood pressure medications and viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
what to do after taking viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
anything stronger than viagra

498 MarkBaP MarkBaP | E-mail | Web | 15. května 2018 v 20:24 | Reagovat

erectile dysfunction icd
<a href=http://edpils-gg.com/>erectile dysfunction drugs</a>
can erectile dysfunction happen suddenly
<a href="http://edpils-gg.com/">best erectile dysfunction pills</a>

499 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 16. května 2018 v 2:55 | Reagovat

Over the course of the initial period, they began to flrm group identities.

500 brtboday brtboday | E-mail | Web | Pátek v 11:51 | Reagovat

cash loan <a href="https://applycheckloan.com/">online loans</a> quick personal loans bad credit <a href=https://applycheckloan.com/>loans online</a>

501 bdcflUere bdcflUere | E-mail | Web | Pátek v 16:56 | Reagovat

legal definition payday loan <a href="https://mobilleaderapply.com/">instant cash loans leeds</a> cash advance canada reviews <a href=https://mobilleaderapply.com/>online payday loans</a>

502 bsdOxize bsdOxize | E-mail | Web | Sobota v 3:13 | Reagovat

Some types of tumors are more prevalent in men than in women. the best options provided by trustworthy pharmacies before you <a href="http://viagrajoili.com/#">viagra online cheap</a> from trusted pharmacies at the lowest prices ever In order to deal with these issues, Moree and Davis 2010 find that incorporating more concrete visuals and child specific interests, as well as parent involvement, are all extremely important.,CDC does not recommend that people who were exposed but have no symptoms be quarantined. your needed drugs through a site specializing in discounted <a href=http://viagrajoili.com/#>cheap generic viagra</a> and prompt ED now! Exciting freebies awaits you. On September 6th, 2010 at 3:32 pmChiquita22gallo says..., Low-grade feverTirednessRash on face, trunk, and limbsPainful and swollen jointsNo specific treatment, except for blood transfusions that might be needed for people who have problems with their immune systems or with red blood cell disorders. http://viagrajoili.com/ You may want to follow a yeast-free, sugar-free diet — many of the women we see with IC symptoms are found to have systemic yeast, but once the yeast overgrowth is resolved, the IC symptoms abate.

503 baaTriday baaTriday | E-mail | Web | Pondělí v 4:27 | Reagovat

loan companies <a href="https://applygoleader.com/">payday loans</a> bad credit instant payday loan <a href="https://applygoleader.com/">quick loans</a>

504 pamOxize pamOxize | E-mail | Web | Úterý v 20:14 | Reagovat

does generic viagra work <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online</a> viagra spam <a href=https://aluixnetwork.com/#>viagra cheap online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama