Ochrana hlavy v druhé polovině 14. století

26. srpna 2011 v 12:02 | Pavel Macků |  archeologie, historie
- příspěvek přednesený na 1. studijním semináři projektu Doba Karlova, 3. 4. 2011 -

(článek možno stáhnout ve formátu pdf zde: http://www.ulozto.cz/10078552/ochrana-hlavy-v-druhe-polovine-14-stoleti-pdf )

Potřeba chránit hlavu v bojovém střetu patřila již od počátků válečnictví k hlavním zájmům bojujících. Vývojem bylo vytvořeno mnoho typů více či méně použitelných přileb a helem, z nichž se osvědčily jen některé. Z těchto tvarů pak vychází i přilby současných vojenských krojů.
Dynamika vývoje zbrojního "průmyslu" ve 14. století nabrala do té doby největší rozmach. Ten byl zapříčiněn především rozvojem schopnosti zpracovat ocel a možností vykovávat stále větší kusy plechů na hamrech. 14. století se tak stalo dobou tzv. kombinovaných zbrojí, kdy se od dosud používané kroužkové zbroje ve formě dožívajících kompletů na začátku století přešlo k rané plátové zbroji na jeho konci. Pro tuto dobu je tedy typické hledání nových cest ochrany bojujících, využívajících nových možností a umu řemeslníků. Druhá polovina století je pak již i v zajetí snahy reflektovat dobovou módu, odrážející se v siluetě bojujících. Nositelem a zadavatelem moderních zbrojí byla zpravidla šlechta. Odborná literatura rozlišuje dva druhy ochrany hlavy:
1) helmy (great helms, hełmy atd.)
2) přilbice (helmets, przyłbice)
Do helem zahrnujeme především kbelce a jeho varianty, z nichž se vyvinul později typ kolčí. Přilbice zahrnují kapalín (tzv. železný klobouk), tzv. lebky a šlapy, z nichž se vyvinul velký šlap (obr. 1).


Obr. 1 Základní tvary přilbic a helmic užívaných ve 14. století. A- lebka, B - lebka či raný šlap, C-E šlap, F - kapalín, G-H - kbelc. Codex Manesse z let 1305-1340,A - fol. 359r, B - fol. 226v; - Romance o Alexandrovi z let 1338-1344 (C -fol. 92v, D - fol. 92r, E - fol. 91v, F - fol. 42v, G - fol. 51v, H - fol. 101v /otočeno/.
Výrobci byli označování jako platnéři, nebo přímo specialisté - helméři (helmsmeden, galeatores)1. Písemné středověké materiály nám dochovaly i jména některých řemeslníků, jejichž práce se často odrážela v jejich jméně. V Krakově roku 1362 tak působil Hannus Helmfrint a ve Lwově v letech 1382-1414 pak Piotr Eysenhutil (Ysenhuter), (Nadolski 1994, 233).
Přilby a helmy byly zhotovovány nejčastěji z jednoho kusu plechu (lebky, šlapy), či snýtovány z několika menších kusů (kapalíny, kbelce). Kalení bylo poprvé používáno v italském výrobním okruhu, ale záhy se rozšířilo i do okruhu německého, který je pro naše území typický. K nejstarším dochovaným vykaleným přilbám patří šlap uložený v Museo Poldi Pezzoli, č. 2599 v Miláně, datovaný do let 1330-40 (obr. 2; Goranov, b. d.; Wiliams - Edge 2004).


Obr. 2 Jedena z nejstarších dochovaných vykalených přileb. Uloženo v Museo Poldi Pezzoli v Miláně, č. 2599, datováno 1330-40. Archiv autora.

KAPALÍN
Nejrozšírenejší a zároven nejlevnejší prilbou byl kapalín - železný klobouk. Jeho podoba více ci méne odpovídá klasickým kloboukum. Oblíbený byl již od 12. století, ve 14. století byl rozšíren mezi všechny bojující složky vcetne jezdectva. Vyrábený byl ze železa i oceli, v cernené i leštené verzi, ale dochované jsou i luxusní kusy (zbrojnice Karla VI.), (Nadolski (ed.) 1994, 225). Vývojem dochází k prohlubování zvonu a rozširování smerem ke krempe. Výše zminovanou cetnost v zastoupení klobouku jako prilby ukazuje narízení pro meštanské cechy v Krakove z r. 1427, kterí meli shromáždit 169 prileb. Z tohoto poctu se sešlo celkem 145 klobouku. Cenu nám udávají polské prameny: 11-15 skojcu až polovina hrivny (skojec = 1/24 hrivny), tzn. že byly 4-5 x levnejší oproti jiným prilbám (za cca 160-190 grošu). Roku 1386 bylo ve Zhorelci zaplaceno "pro tribus pilleis… 6 fert. gr. a "pro pilleo Flakeniconis 24 gr" (Nadolski (ed.) 1994), 226; Hes 2007, 33)2.


Obr. 3 Kapalín - železný klobouk; A - Museo Civico, Legnago, 14. stol., B - Germanisches Nationalmuseum Norimberk, inv. č. W 1273, dat. 1351-1400, C - Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, inv. č. W901, Německo, přelom 14./15. stol., D- Mistr Třeboňského oltáře, Zmrtvýchvstání Krista, 1380-85, Národní galerie v Praze.

LEBKA
Druhou nejpopulárnější přilbou byla tzv. lebka. Vzhledově šlo o dnem vzhůru obrácenou misku. Nejčastěji byly lebky zhotovované z jediného kusu oceli a stejně jako u kapalínů se vyskytovaly tyto přilbice v rozličných variantách provedení. Kromě měšťanů ji používala i šlechta a darem ji dostal i litevský princ Vitold Veliký od Vladislava Jagella.3
K lebkám byl uchycen i kroužkový závěs - aventail (o tomto více v pasáži o šlapech). Pro závěs nacházíme v listinných pramenech výraz gehenge.4 Pro početní zastoupení typů přilbic máme dochován záznam z r. 1404, kdy se v Lehnici nacházelo 28 ks lebek (+206 kapalínů), r. 1413 v Javoře 4 lebky (+11 klobouků). Pro polské země máme dochovány i záznamy o cenách. Za lebku se platilo 80-100 grošů (2x více než kapalín), závěs stál od 16 gr. po 1 hřivnu, někteří autoři uvádí až 2, se závěsem 2,5 hřivny (Nadolski 1994, 226-7).


Obr. 4 Lebka ci raný šlap (vlevo), vpravo šupinová čapka téhož tvaru. Chroniques de France ou de St Denis, po r. 1380. Archiv autora.

ŠLAP
Z lebky se v první polovině 14. století vyvinul protažením jejích stran v týle a přes uši šlap. Odlišit rané verze šlapu od lebek je mnohdy složité (obr. 4), ale již před polovinou 14. století jsou dochovány různé varianty zvonu - přes globulární po dozadu ubíhající vrchlíky a špice.
Vnitřní strana přilby byla vyložena vyměkčovací vrstvou. Některé přilby v hradní zbrojnici na hradě Churburk mají doposud tento polstr dochován - je zhotoven ze sukna či plátna a je napěchovaný kravským "vlasem" (Goranov b. d.). Polstr byl k samotné přilbě uchycen přišitím skrze dírky v jejím spodním okraji (obr. 5).
Nad těmito dírkami byla na přilbu nanýtovaná očka či trubičky zvané vervelles, na které se nasadil kožený pásek a ten byl proti odpadnutí zafixován tkanicí. K tomuto koženému pásku byl pak přišit kroužkový závěs, jak ukazuje obrázek č. 6. V umění a na některých přilbách po roce 1370 nacházíme i zdobení koženého pásku okolo vervelles (barevné kovy, kůže atd.), nejčastěji v oblasti čela.
T. Grabarczyk a O. Ławrynowicz (2006, 259-260,) uvádí jako další možnost uchycení kroužkového závěsu k přilbě kovovými háčky. Tito autoři však konkrétně neodkazují na dochované šlapy s tímto řešením.


Obr. 5 Šlapy- tvary zvonu užívané ve 14. století. Zleva: Armeria Reale di Torino, E1, 3. ctvrt 14. stol, sev. Itálie; The British Museum, Londýn, inv. c. 1881,0802.24, pol. 14. stol.; zbrojnice hradu Churburk, inv. c. CH 16, Lombardie kolem r. 1385. Foto archiv autora.


Obr. 6 Uchycení kroužkového závěsu k přilbě. Vlevo turnajová přilbice Ulricha von Matsch, zbrojnice hradu Churburk, po r. 1360; vpravo detail uchycení na autorovi neznámé přilbě. Foto archiv autora.

Kroužkový závěs, dobově nazývaný gehenge býval nejčastěji podšitý vyměkčovacími vrstvami (obr. 7 vpravo). V našich zemích je publikován jen jediný exemplář uložený ve sbírkách na Hluboké a vyroben byl nejspíše kolem poloviny 14. století (Vaverková 1991, táž 1996).Všechny kroužky na aventailu jsou nýtované, pletivo má 3 hustoty pletení (nejhustší v oblasti brady tzv. maglia ghiazzerina, které jsou pokovené cínem či stříbrem). Okraje má zdobeny mosaznými kroužky a z nich je vypleten i křížek na zádové straně . Jiný dochovaný závěs je uložený např. v Deutsches Historische Museum. Jeho váha činí 2,26 kg a podobně jako závěs z Hluboké má ještě archaické překrytí spodní části obličeje (obr. 7).


Obr. 7 Kroužkové závěsy (aventaily). Zleva: Aventail uložený ve zbrojnici hradu Hluboká, pol. 14. stol., Itálie, Vídeň (?); 2x uprostřed: Deutsches Historisches Museum, inv. č. W3971 Berlín, cca 1360, závěs a šlap k sobě původně nepatří; vpravo: detail podšití závěsu na dobové hrobce Filipa Smělého, nyní v Musée des Beaux-Arts v Dijonu. Foto archiv autora.

Nejstarší dobové pojmenování šlapu popsal Claude Blaire: výraz bascinet (bacinet, basinet atd.) vznikl koncem 13. stol. a byl udržován až do 15. stol., kdy se přestává používat.
Šlap si získal obrovskou popularitu a ačkoli se navíc koncem 14. století vyvinul do těžší verze tzv. velkého šlapu kdy byl kryt i krk, byl kolem poloviny 15. století již definitivně vytlačen modernějšími tvary.
Dodnes máme dochováno přes 40 "známých" šlapů po celém světě a několik dalších samostatných zvonů či hledí.
Hledí prošlo už v první polovině 14. století složitým vývojovým procesem. Právě podle něj se dělí šlapy na dvě skupiny:
1) klapvisor bascinet a 2) visored bascinet.
Přilby typu klapvisor jsou nejspíše středoevropského původu. Vyznačují se uchycením hledí na otočném pantíku v místě nositelova čela (obr. 9 A-J).. Když nebylo hledí třeba, nositel ho jednoduše odklopil vzhůru či sejmul. Pro německý výrobní okruh jsou také typické průzory - occularia, které bývají horizontálně tvarované a širší oproti italským tvarům (Goranov, b. d.). "Visorové" šlapy mají hledí uchyceno na dva pantíky v místě spánků a jsou nejčastěji západní a jihoevropské provenience (obr. 9 K).
Původně byla hledí na přilbách upevněna napevno, ale v italském prostředí vznikla i snímatelná varianta. Tu zajišťovala vyndavací závlačka a hledí tak mohlo být sundáno celé. Proti ztrátě závlačky se začalo objevovat i její zajištění řetízkem či tkanicí (obr. 8).


Obr. 8 Schéma uchycení hledí italského typu na šlapech. The Lyle basinet, Royal Armoury Leeds, inv. č. IV.470., severní Itálie, pozdní 14. stol.; Los Angeles County Museum, zápůjčka z The Metropolitan Museum of Art, inv. č. 29.158.29, Německo.

Hledí se vyvíjelo od jednodušších k složitějším. Iluminované rukopisy první poloviny 14. století dokumentují rozmanitost typů ochrany obličeje a jejich popsání by si vyžádalo samostatný článek. Zhruba v letech 1340-70 byl v německých a severoitalských oblastech velice oblíbený trojúhelný kryt nosu zavěšovaný na přilbu v místě čela. Opět šlo tento ochranný prvek uvolnit a nechat např. při rozhovoru svěšený (obr. 9 D).
Prvním více rozšířeným hledím, kryjícím celý obličej, byla ochrana v podobě obličejového konvexně vyhnutého plátu s průzory pro oči a dýchacími průduchy (obr. 9, A-C, E-K). To již byl přímý předchůdce hledí nazývaného psí nos, pojmenovanému podle nápadné podobnosti s daným zvířetem.5


Obr. 9 Starší typy ochrany obličeje: A-C - Museum of Valais, Sion, inv. č. MV30-83, Německo; D - náhrobek Ludwiga von Öttingen, Kirchheim am Ries, † okolo 1360, Německo; E-G - Siedlątkow nad Vartou, hrádek, 1380-85, Polsko; H-J - Deutsches Historisches Museum, Berlín, inv. č. W 975, Německo, 1350-70, 1,6 kg; K - St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, 1360-1370. Foto archiv autora.
Autorovi této práce k dnešnímu dni není známý žádný dochovaný "psí nos" datovaný před 60. léta 14. století.
Váha některých exemplářů pro představu činí:

Uložení
Datace
Váha (v kg)
Část
The British Museum, London, inv. č. 1881,0802.24
pol. 14. stol
1,455
zvon
Deutsches Historisches Museum, Berlin, inv. č. W 975
1350-70
1,6
zvon + hledí (předchůdce psího nosu)
Wallace collections, inv. č. A 74,
1380-1400
1,72
zvon
Bavarian Army Museum, Inglostadt inv. č. A 11727
poč. 15. stol.
2,41
zvon + hledí
Churburk CH 16
1385
4,09
zvon
Wallace Collection, inv. č. A69
cca 1390
4,065 (2,005 zvon, 0,82 hledí, 1,24 závěs)
zvon + hledí + závěs
Royal armoury Leeds, inv. č. IV.470
konec 14. stol.
7,12
zvon + hledí + závěs


Z orientačního výčtu vidíme, že zvon šlapů vážil nejčastěji do 2 kg, s hledím a závěsem od 4 kg výše.
Některé dochované exempláře nám dokládají i použití klenotů na šlapech. Jedná se o malé dírky ve vrchlíku přilby, někdy i speciálně upravované "nákončí", do kterého byl klenot vsazován (obr. 10). Klenot samotný u žádného publikovaného šlapu dochován není, ale o jejich podobě ledacos vypovídá dobová malba či sochařství (obr. 10 C, D).


Obr. 10 Uchycení klenotu: A - The Lyle basinet, Royal Armoury Leeds, inv. č. IV.470., severní Itálie, pozdní 14. stol.; B -Los Angeles County Museum z The Metropolitan, Museum of Art (29.158.29 German); Kunsthistorisches Museum Vídeň, A24 Itálie; nespecifikovaná fotografie; Fondation Martin Bodmer, konec 14. stol., archiv autora.

I u šlapů máme dochovány honosné kusy patřící tehdejší elitě. Jmenujme například psí nos z doby kolem roku 1380 Karla VI., francouzského dauphina. Přilba je dodnes zdobena malbou po obvodu zvonu ve tvaru koruny. Ještě honosnější obdoba byla zachycena s nálezem šlapu v polské Sandoměři, kde byl objeven šlap připisovaný Kazimíru Velikému. Přilba je spíše globulárního tvaru a obličejovou část chránil nejspíše na zvon závěsný kovový trojúhelník (obr. 11 A,B; 9 D). K přilbě však patří i nasazovací koruna, jejíž základ tvoří pozlacený měděný plech. Tyto korunky jsou překvapivě často použité v iluminovaných rukopisech pro zvýraznění postavy panovníka (obr. 11. C), vyskytnou se však i v sepulkrálním sochařském umění, jako např. na náhrobku Edvarda z Woodstocku zvaného později Černý princ († 1376), uloženém v Canterburské katedrále v Anglii (obr. 11 D).
Jiná luxusní turnajová přilba se dochovala ve zbrojnici hradu Churburk. Patřívala nejspíše Ulrichu von Matsch a obecně je datována po roce 1360. Se závěsem váží dohromady přes 5 kg a nese dvě značky platnéřské rodiny Missagliů. Co jí odlišuje od běžné produkce je mosazný obvodový pásek, nesoucí nápis: JESUS AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILORUM IBEAD. Přilbice je součástí kompletu z nějž se dochoval ještě podobně zdobený segmentový kyrys, plátové paže a klepsydry (Klučina 2004, 336-7; Wackernagel - Eaves, 1996).
Jen pro úplnost je třeba uvést, že koncem 14. století se šlapy vyvíjí do své vrcholové fáze tzv. velkých basinetů. Ke klasickému zvonu bylo uchyceno plechové podbradí s krytím krku a horní části prsou a zad, které nahradilo kroužkový závěs (obr. 12). Klasické starší verze s kroužkovým závěsem se však nadále používaly. Cena klasického šlapu se pohybovala v relaci 2, se závěsem až 2,5 hřivny (Nadolski 1994, 227).


Obr 11. A-B - šlap připisovaný Kazimírovi Velkému, Sandoměř, Polsko, dat. 1350-1369, uloženo na Wawelu v Krakově; C - Romance o Alexandrovi, 1336-44, fol. 58r; D - náhrobek Edwarda z Woodstocku; E-F turnajová přilba Ulricha von Matsch, zbrojnice hradu Churburk, po r. 1360; G - šlap Karla VI., po r. 1380. Nadolski 1994, 228-9.


Obr. 12 Velké šlapy (grand bascinets) z poč. 15. stol. Zleva: The British Museum, inv. č.OA.2190, cca 1430, váha 3,95 kg; Hrad Churburk (Musée des Beaux Arts), Dijon, inv. č. CA 1472, dat. 1410-40, z hrobky Jeana Salinse de Vincelles 1450-1510), Francie nebo sev. Itálie; Museé de l'Armeé Paříž, 1400-15. Archiv autora.

KBELC
Pro 14. století byl charakteristickou helmou kbelc. Vyvinul se z tzv. hrncové přilby na konci 13. stol. a odlišoval se od ní zaobleným vrchlíkem zvonu a celkovým zvětšením, tudíž dosedal nositeli takřka na ramena. Plochý vrchlík mizel postupně až v průběhu 14. stol. Z. Wawrzonowska (1976) vyděluje samostatnou skupinu kbelců datovaných mezi léta 1325-1425 s výraznou přední hranou a zaobleným zvonem dosedající na ramena. Počátkem 14. století se již objevují i odklopná hledí a objevily se další vedlejší vývojové větve - tzv. sugarloaf (přilby ve tvaru cukrové homole) a koncem století i helmy kolčí (žabí pysk).
V průběhu 14. století přechází bojové využití v převážně turnajovou a ceremoniální funkci. Důležité je poznamenat, že kbelc byl symbolem urozenosti, "otevřené" přilby byly dostupné všem. Jednalo se tedy o "symbol tradice a rytířské ideologie" (Nadolski (ed.) 1994, 223). Problematika helem hrncových tvarů je doposud nejlépe zpracována v disertační práci Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim od J. Pierzaka (2004).
Dobové písemné prameny označují kbelc jako galea. R. 1381 tak například povoluje Václav IV. svému platnéři řemeslo ve Vratislavi a ve výčtu prací se objevuje i výraz galea (Heś 2007, 19).


Obr. 13. Kbelce. A - turnaj, kdy jezdci mírí drevci na souperovu hlavu, Sachsenspiegel, fol. 19v, 3. Ľ. 14. stol; B - rytíri po srážce "na kopí" se shozenými kbelci, Romance o Alexandrovi fol. 113r; C - strážce božího hrobu s kbelcem shozeným na záda, Štrasburk, katedrála, cca. 1340-1345, Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, Štrasburk, Francie; D - Horsham, kostel sv. Panny Marie, náhrobek Thomase de Braose, Anglie, 1395.

Hlava byla vděčnou zásahovou plochou při vojenském střetu ale i při turnajích a kbelc ve své době skýtal nejlepší ochranu. Většinou byl usazen až na menší přilbu (lebka, šlap), odkud byl po první srážce na kopí, nebo při potřebě komunikace, pití atd. shozen na záda. Ztrátě zabraňovaly jeden až dva řetězy uchycené na zbroji v oblasti hrudi bojovníka a provlečené otvory v "bradě" kbelce (obr. 13 C; 15 A-B, E, H). Některé knižní ilustrace ukazují okamžik po srážce na kopí, kdy mají rytíři shozené kbelce a jinak jsou prostovlasí (obr. 13 B).
Kbelc byl vyráběn snýtováním z několika kusů. Pro příklad můžeme uvést dva kbelce z hradu Madeln (zanikl r. 1356 při zemětřesení) ve Švýcarsku. První z nich, datovaný kolem r. 1300 byl vyroben ze tří kusů železných plátů a jeho současná váha je necelých 2,5 kg (obr. 14 C). Druhý, datovaný do první čtvrtiny 14. století (obr. 14 D), byl vyroben z pěti plátů nízko uhlíkaté oceli a váží necelé 2,4 kg. Pro srovnání s kbelcem z doby kolem 3. čtvrtiny 14. století uveďme helmu z hrobu Richarda Pembridge, která byla vyrobena ze tří plátů nízkouhlíkaté oceli s celkovou váhou 2,6 kg (Wiliams - Edge 2004). Tvarové srovnání kbelců z 1. a 2. poloviny 14. století názorně ukazují obrázky 14 a 15.


Obr. 14 Kbelce z první poloviny 14. století. A - Statens Historiska Museum, Stockholm, cca 1300; B - helm z hradu Saint' Angelo, cca 1300; C - Cantonal Museum, Liestal, inv. c. 53.1.211., kolem r. 1300; D - Cantonal Museum, Liestal, inv. c. 53.1.212., 1. Ľ. 14. století; E - Schweizerisches Landesmuseum, Zurich, circa 1325-1350; F - Germananisches Nationalmuseum Norimberk, 1350; G - Hessiches Landesmuseum, Darmstadt, circa 1350. (Wiliams - Edge 2004).

KLENOT
Na kbelcových přilbách setrval z předchozích období zvyk uchycovat tzv. klenot. Jednalo se většinou o plastické vypodobnění heraldické figury či jiného symbolu, uchyceného na vrchlíku helmy (obr. 15 C, E-H). 14. století tak bylo dobou figurálních klenotů.


Obr. 15 Kbelce z 2. pol. 14. stol. (A-B, E, F), počátku 15. stol. (C), kolčí helma z 15. století (D) a klenoty (E-G). A - kbelc z hrobu Richarda Pembridge, cca 1375, Anglie; B - Kbelc, Anglie, kolem r. 1370, Royal armouries, inv. č. IV.600; C - kbelc z hrobu Nicholase Hawberka, 1407, kostel sv. Máří Magdaleny, Cobham, Anglie; D - Wallace collections European Armoury I, inv. č. A186, Anglie nebo Flandry, cca 1410-1450, váha 7,4 kg; E - helm s klenotem z hrobu Edvarda z Woodstocku († 8. 6. 1376), Canterburská katedrála, Anglie; F - turnajová helma (zesílený obličejový plát) Alberta von Prankh, Kulturně historické muzeum ve Vídni, inv. č. B 74, klenot dodatečně vyrobený na poč. 15. stol.; G - klenot patřící pravděpodobně Ulrichu von Matsch (1350-75), uloženo ve zbrojnici hradu Churburg; H - Konrad von Seinsheim, † 1369; Schweinfurt , (Wiliams - Edge 2004; archiv autora).

Klenoty byly zhotovovány ze dřeva či vařené kůže, různě malované, zdobené peřím atd. Máme dochovaný doporučovaný postup výroby na kožený vyvařený klenot od autora z počátku 15. stol. (pro potřeby článku zestručněno): postup začínal vystřižením 2 ks klenotu z pevné kůže, přišitím k sobě po obvodu a nacpáním jemným pískem (upěchovaným hůlkou). Po vyvaření a řádném vysušení se písek vysypal. V této fázi již kůže drží tvar a dopracují se hrany, nabarví se, případně dozdobí (Topinka (ed.) 1948). Takto vyrobený klenot zachycuje mj. obrázek č. 15 G.
O klenotu se nám dochovala i písemná zmínka z 2. května 1342, která popisuje situaci, kdy princ nosil "galeam cristam seu clenodium" (RS 6802, Heś 2007).¨

Jak již bylo psáno výše, doba 14. století byla v oblasti vojenství v mnoha ohledech zlomová. Popsat shrnující studii byť jen o přilbách dalece přesahuje možnosti a rozsah tohoto referátu, jehož cílem je pouze úvod do problematiky. Tematicky zaměřené dílčí studie budou prezentovány v dalších příspěvcích v budoucnu.
______________________________________________

1Původní dobové texty jsou v textu psané kurzívou, citace odborné literatury jsou provedeny klasickým stylem používaným v archeologii.
2 Nejčastěji se pro kapalín dochovala německá označení: Eisenhut (v modifikacích Eysinhut, Ysinhut, Hut, Hud, Ysenhut, Isenhut), dále latinská: pilleum (Lehnice 1404), ferreum pileum (1286; Strzelin 1371), mitra (Brzeg 1368), galea (Brzeg 1375), slappa (Brzeg 1368), a snad i barbut. Nejednotnost označení nejen přileb, jak ještě dále uvidíme, je pro středověké písemné prameny zcela běžné. V písemných pramenech se s kapalíny setkáme třeba v soupisu Javorské radnice (Polsko) z r. 1385, kde bylo: "seben ysenhute pictos vnd eynen breyten vngemolten ysenhut" , nebo např. víme, že roku 1392 bylo zaplaceno zhořeleckému platnéři za čištění kapalínů, rukavic a dalších kusů: "dem platener so die ysinhute und hanczken und ander gerete gefeget".
3 Dobové písemné prameny nazývají tuto přilbici jako hawbe (mutace houben, hubin, hube, hewbe, slomhuben), mitra, galea (1368, 1375), calipsea, barbutta (1370 - Čechy), lepka - lapka (1416), lipken (1432). Roku 1392 bylo zaplaceno zhořeleckému platnéři za výrobu kapalínů a "huben", o rok dříve "Item ar wart geeret mit einer hubin vor 42 gr."
4 Z roku 1404 máme dochovanou zmínku o lehnických měšťanech, kteří měli "haube myt eyne gehenge" a v javorské radnici, byly skladovány "vj hundiskappin und eyn gehenge".
5 V dobových pramenech jsou tyto přilbice nazývány hudiskogil a hundiskape (Lehnice 1404, Javor 1413), hundisgugel, galea (poč. 15. stol.). Popularitu této přilbice nám mj. dokládá zápis z roku 1389, kdy: "...die hundkugeln fuhrten ritter und knecht, burger und reisige leut". Z dalších dochovaných zápisů o "psích nosech" můžeme citovat nákup u pražského mistra Hammelina z roku 1399: "sebin panzer, der worin drye stelin, unde hudiskogiln unde schurze 25 sch", nebo zhořelecké účty z roku 1398: "vor parchan zu einem hundiskogil", (Goranov b.d.; Heś 2007, 28-30; Nadolski 1994, 227).

Použitá literatura:

Glinianowicz, M. 2005: Stan badan nad uzbrojeniem póznosredniowiecznym v małopolsce.
Acta Militaria Mediaevalia, Kraków - Sanok, 143-164
Goranov, Alexi bez data: The 14th Century Bascinet. Článek platný k 12. 6. 2009:
http://www.myarmoury.com/feature_spot_bascinet.html
Grabarczyk, T. - Ławrynowicz O. 2006: Zbraně a zbroj v miniaturách pařížského zlomku
latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, CB 10, 257-280, Praha
Heś, R. 2007: Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV wieku, Wroclaw - Racibórz
Klučina, P. 2004: Zbroj a zbraně. Evropa 6. - 17. století. Praha - Litomyšl
Nadolski, A. (ed.) 1994: Polska technika wojskowa do 1500 roku. Z dzejów nauki i techniky
I. Warszawa
Pierzak, J. 2004: Hełmy garnczkowe na ziemiach Polskich na tle Zachodnioeuropejskim,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Institut archeologii, Krakow
Slivka, M. 2002: Symbolika výzbroje a výstroja, AH 27, 589-605
Topinka, F. (ed.) 1948: CENNINI, C.: Kniha o umění středověku. Praha
Vaverková, Z. 1991: Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká, AH 16, 379-384
Vaverková, Z. 1996: Historické zbraně 15.-19. století, České Budějovice
Wawrzonowska, Z. 1976: Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV
wieku. Łódź
Wackernagel, R. H. - Eaves, I. 1996: The Armory of the Castle of Chruburg, Udine
Wiliams, A. - Edge, D. 2004: Great helms and their development into helmets, Gladius
XXIV, 123-134

Použité prameny:

Codex Manesse, Cod. Pal. germ. 848, Heidelberg, Heidelberg Universität Bibliothek, 1305-
1340
Fondation Martin Bodmer, Cod. Bodmer 93, Cologny, Francie, konec 14. stol.
Giacomo da Bologna, Farsalia, Bibloteca Trvulziana, Ms. 691, Milán, 1354
Maciejowski Bible (Morgan Bible), MS. M. 638, New York, Pierpont Morgan Library, cca
1250
Pelerinage de la vie humaine (Le), Paris, Bibl. Sainte Geneviève, ms. 1130
Romance o Alexandrovi, MS. M. Bodl. 264, Oxford, Bodleian Library, 1338-1344
Sachsenspiegel, Cod. Guelf. 3.1 Aug. 2°, 3. ¼. 14. stol
St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, VadSlg Ms. 342, 14, kolem 1360-1370


Oficiální webové stránky galerií a muzeí (obrázky v textu):

Royal armouries
Armeria Reale di Torino
Deutschen Historischen Museum
The Cleveland Museum of Art
The British Museum
Higgins Armory
Churburg
Kunsthistorische Museum Vídeň
Museo Stibbert ve Florencii
The Fitzwilliam Museum, Cambridge
 


Komentáře

Zobrazit vše (1193)
Zobrazit starší komentáře

1101 Robertfep Robertfep | E-mail | Web | 21. prosince 2018 v 19:50 | Reagovat

kamagra oral jelly kopen amsterdam
<a href="https://www.kamagra365uk.com/">buy kamagra</a>
kamagra kopen waar
<a href="https://www.kamagra365uk.com/">buy kamagra</a>
kamagra oral jelly reviews

1102 Trevorber Trevorber | E-mail | Web | 21. prosince 2018 v 20:23 | Reagovat

kamagra oral jelly 100mg reviews
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra uk</a>
kamagra 100mg chewables ajanta
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg oral jelly price

1103 Rubenwaima Rubenwaima | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 5:51 | Reagovat

kamagra oral jelly available in india
kamagra 100mg oral jelly suppliers india
kamagra oral
kamagra oral jelly kaufen wien

1104 buy kamagra 100mg buy kamagra 100mg | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 14:38 | Reagovat

kamagra gold
kamagra oral jelly user reviews
kamagra chewable 100 mg reviews
kamagra 100mg oral jelly sildenafil reviews

1105 Williamevink Williamevink | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 20:29 | Reagovat

kamagra oral jelly kaufen thailand
<a href="https://www.kamagra365uk.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra store reviews
<a href="https://www.kamagra365uk.com/">kamagra uk</a>
kamagra now reviews

1106 Ronalddup Ronalddup | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 23:46 | Reagovat

kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm
<a href="https://www.kamagra365uk.com/">kamagra uk</a>
kamagra 100mg tablets reviews
<a href="https://www.kamagra365uk.com/">kamagra 100 mg</a>
erfahrungsbericht kamagra shop deutschland

1107 kamagra 100 mg kamagra 100 mg | E-mail | Web | 23. prosince 2018 v 18:17 | Reagovat

kamagra 100 chewable tablet kaufen
kamagra oral jelly kaufen deutschland
kamagra oral jelly kaufen forum
kamagra 100mg tablets uk to united states

1108 buy kamagra buy kamagra | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 6:54 | Reagovat

kamagra oral jelly side effects
kamagra online bestellen nederland
kamagra oral jelly wirkungszeit
kamagra 100mg oral jelly wirkung

1109 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 10:13 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of building a farm and planting

1110 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 14:15 | Reagovat

This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

1111 Darinavews Darinavews | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 19:25 | Reagovat

kamagra jelly kopen rotterdam
ajanta kamagra 100 chewable tablet
kamagra oral jelly manufacturers in india
kamagra 100mg tablets india

1112 CharlesSes CharlesSes | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 19:57 | Reagovat

cost of kamagra
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra 100mg</a>
kamagra cost
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra gold jelly

1113 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 25. prosince 2018 v 2:11 | Reagovat

Amazing YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for daily updates, as I dont want to fail to take this series.

1114 cialis_canada cialis_canada | E-mail | Web | 26. prosince 2018 v 4:49 | Reagovat

Really informative blog article.Really thank you! Want more.

1115 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 26. prosince 2018 v 10:56 | Reagovat

It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this article at this site.

1116 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 26. prosince 2018 v 23:08 | Reagovat

This is why Facebook games are becoming more popular. The ease of use and dissemination of content, tagging

1117 cialis cialis | E-mail | Web | 31. prosince 2018 v 8:33 | Reagovat

Specifically where web can a certified psyciatrist submit content or sites for them to become fashionable?

1118 cialis cialis | E-mail | Web | 31. prosince 2018 v 16:42 | Reagovat

Spot lets start off perform on this writeup, I seriously consider this astounding internet site needs much more consideration. Ill apt to become once again to find out to read considerably a lot more, thank you that information.

1119 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 31. prosince 2018 v 19:19 | Reagovat

Spot on with this writeup, I actually believe this website needs a great deal more attention. Ill probably be returning to read through more, thanks for the info!

1120 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 2. ledna 2019 v 15:29 | Reagovat

The data are part of an autumn of just about 16 targets in Lib Dem provide because of the 2010 commander selection, before Huhne scooped 46.5 with all the electionHermes kelly felix bags didn can far in order to move benefit

1121 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 2. ledna 2019 v 18:48 | Reagovat

I really like your writing style, excellent info, thank you for putting up

1122 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 3. ledna 2019 v 14:43 | Reagovat

Great article post.Really thank you! Fantastic.

1123 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 6. ledna 2019 v 13:36 | Reagovat

I just couldnt depart your site prior to suggesting that I incredibly enjoyed the standard information an individual supply for your visitors? Is gonna be back often so that you can inspect new posts

1124 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 7. ledna 2019 v 6:26 | Reagovat

Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing issue with ur rss . Dont know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

1125 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 10. ledna 2019 v 7:22 | Reagovat

Over the course of the initial period, they began to flrm group identities.

1126 cialis cialis | E-mail | Web | 10. ledna 2019 v 12:48 | Reagovat

Thank you, I have just been searching for info about this subject for a long time and yours is the greatest I've found out so far. However, what about the bottom line? Are you positive concerning the supply?

1127 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 10. ledna 2019 v 18:19 | Reagovat

what are some really good and popular websites for blogging? ?? .

1128 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 10. ledna 2019 v 20:40 | Reagovat

Thanksamundo for the post.Really thank you! Awesome.

1129 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 12. ledna 2019 v 2:03 | Reagovat

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Bless you

1130 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 12. ledna 2019 v 15:24 | Reagovat

Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this writeup very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

1131 viagra viagra | E-mail | Web | 13. ledna 2019 v 7:12 | Reagovat

I'm glad that it turned out so effectively and I hope it will continue in the future because it is so worthwhile and meaningful to the community.

1132 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 15. ledna 2019 v 14:18 | Reagovat

Its really a great and useful piece of information. Im glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

1133 super super | E-mail | Web | 16. ledna 2019 v 17:07 | Reagovat

Very well written article. It will be helpful to anyone who usess it, as well as yours truly

1134 cialis cialis | E-mail | Web | 17. ledna 2019 v 1:49 | Reagovat

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way Ill be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

1135 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 17. ledna 2019 v 10:58 | Reagovat

Regards  for helping out,  superb   information.

1136 viagra viagra | E-mail | Web | 17. ledna 2019 v 14:27 | Reagovat

I really enjoy reading on this website, it holds great articles. Don't put too fine a point to your wit for fear it should get blunted. by Miguel de Cervantes.

1137 cialis cialis | E-mail | Web | 21. ledna 2019 v 16:13 | Reagovat

Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I've a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

1138 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 23. ledna 2019 v 0:29 | Reagovat

i love your blog and i think its going to my favorite!!i love viagra and cialis too!

1139 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 23. ledna 2019 v 9:02 | Reagovat

Very informative article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

1140 onkine onkine | E-mail | Web | 23. ledna 2019 v 16:44 | Reagovat

Hey, thanks for the post.Really thank you! Really Cool.

1141 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 24. ledna 2019 v 17:07 | Reagovat

Woah! I'm really loving the templatetheme of this website. It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that perfect balance between usability and visual appeal. I must say you have done a great job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Firefox. Excellent Blog!

1142 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 24. ledna 2019 v 22:31 | Reagovat

Heya im for the first time the following. I discovered this specific table as a consequence I to discover The item faithfully of use &amp the idea rallied round myself publicized lots. I am hoping to deliver a little back again furthermore foster further like so

1143 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 26. ledna 2019 v 5:03 | Reagovat

Great, thanks for sharing this blog.Really thank you!

1144 cialis cialis | E-mail | Web | 26. ledna 2019 v 9:47 | Reagovat

It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this article at this site.

1145 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 27. ledna 2019 v 1:06 | Reagovat

It's actually a great and helpful piece of information. I am glad that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

1146 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 28. ledna 2019 v 1:39 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on a restricted budget who

1147 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 28. ledna 2019 v 3:28 | Reagovat

I really like your writing style, good information, regards for putting up

1148 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 31. ledna 2019 v 2:18 | Reagovat

Farmville coins are used to make experience points and to purchae things for tthe farm.

1149 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 31. ledna 2019 v 3:48 | Reagovat

Superb post but I was wanting to know if you could write a

1150 cialis cialis | E-mail | Web | 31. ledna 2019 v 17:47 | Reagovat

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

1151 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 1. února 2019 v 3:54 | Reagovat

What is the website that means it is easy to understand podcasts and blog sites? I don't get an iPod, does that make any difference? .

1152 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 1. února 2019 v 10:36 | Reagovat

Hello to all, the contents existing at this site are in fact remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

1153 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 2. února 2019 v 21:22 | Reagovat

That alone wwas an egregious oversight on thheir own part, since

1154 cialis cialis | E-mail | Web | 4. února 2019 v 23:11 | Reagovat

Howdy! This article could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I'll send this information to him. Fairly certain he's going to have a good read. Thanks for sharing!

1155 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 5. února 2019 v 6:37 | Reagovat

mometasone spray over counter

1156 cialis cialis | E-mail | Web | 6. února 2019 v 12:37 | Reagovat

Great website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

1157 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 8. února 2019 v 16:58 | Reagovat

You're so interesting! I don't think I have read anything like this before. So wonderful to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

1158 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 10. února 2019 v 3:50 | Reagovat

Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I've subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

1159 viagra viagra | E-mail | Web | 11. února 2019 v 19:37 | Reagovat

hello!,I like your writing very a lot! proportion we keep in touch more approximately your article on AOL? I require a specialist on this area to unravel my problem. May be that's you! Looking forward to look you.

1160 cialis cialis | E-mail | Web | 12. února 2019 v 23:29 | Reagovat

I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the amazing works guys I've added you guys to my blogroll.

1161 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 13. února 2019 v 21:37 | Reagovat

Dead written subject material, Really enjoyed studying.

1162 cialis cialis | E-mail | Web | 17. února 2019 v 11:35 | Reagovat

An interesting dialogue is worth comment. I feel that you must write more on this topic, it won't be a taboo subject but typically people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

1163 cialis cialis | E-mail | Web | 18. února 2019 v 5:59 | Reagovat

I am no longer sure the place you're getting your info, but great topic. I needs to spend a while studying much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was on the lookout for this info for my mission.

1164 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 20. února 2019 v 8:29 | Reagovat

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other persons web site link on your page at proper place and other person will also do same for you.

1165 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 20. února 2019 v 9:18 | Reagovat

Please add more movies related to cooking if you have, because I wish for to learn more and more about all recipes of cooking.

1166 viagra viagra | E-mail | Web | 21. února 2019 v 10:34 | Reagovat

Hello to every one, its truly a fastidious for me to visit this site, it contains helpful Information.

1167 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 22. února 2019 v 10:58 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

1168 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 22. února 2019 v 22:50 | Reagovat

whoah this blog is wonderful i like reading your articles.

1169 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 22. února 2019 v 23:28 | Reagovat

whoah this weblog is wonderful i love studying your posts. Stay up the great work! You know, many individuals are searching round for this info, you can aid them greatly.

1170 generic generic | E-mail | Web | 26. února 2019 v 0:54 | Reagovat

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

1171 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 26. února 2019 v 12:59 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of building a

1172 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 28. února 2019 v 11:43 | Reagovat

Some  genuinely  great   information, Glad   I  discovered  this. Good teaching is onefourth preparation and threefourths theater. by Gail.

1173 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 28. února 2019 v 15:28 | Reagovat

hi and thanks for the actual blog post ive recently been searching regarding this specific advice online for sum hours these days as a result thanks

1174 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 1. března 2019 v 2:00 | Reagovat

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

1175 pujptp pujptp | E-mail | Web | 2. března 2019 v 18:38 | Reagovat

Multitudinous scientists prepare been experimenting and oblige proved that the bee pollen that is collected by honey bees from many plants and the flowers, obtained through altogether bees since they accumulate nectar. The nectar composed from the http://viagraname.com/ cialis vs viagra detailed secret agent the pollen of the flower sticks on the bees’ legs and thereby they are carried along with them to their hive where the homey is been made. Where it is reach-me-down as eatables representing the bees; sober so, bee plant pollen can still be obtained to use as a salubrity <a href="http://viagraname.com/#12044">generic viagra</a> along with eating pattern product that is gorged of nutrients. A drawing lots of http://viagraname.com/ generic viagra walmart people use bee pollen as being an all-natural answerable for to hypersensitivity also called as allergies.

1176 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 2. března 2019 v 20:13 | Reagovat

Article Source  a viral game app is not

1177 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 4. března 2019 v 3:42 | Reagovat

Very informative article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

1178 viagra viagra | E-mail | Web | 4. března 2019 v 7:33 | Reagovat

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this site, and your views

1179 WithoutDoctor50u WithoutDoctor50u | E-mail | Web | 11. března 2019 v 2:48 | Reagovat

Have a company trip.
symptoms of std men Ochrana hlavy v druhe polovine 14. stoleti | Silva nortica
http://withoutdrprescription.net: viagra without a doctor prescription
heat stroke in kids gaddafi viagra hoax
<a href="http://withoutdrprescription.net/#">viagra without a doctor prescription</a> natural viagra pomegranate
2009 - 2019 Powered by Joomla Version 6.2.8

1180 canadian_viagra canadian_viagra | E-mail | Web | 12. března 2019 v 0:17 | Reagovat

I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure! Keep up the amazing works guys I've added you guys to my blogroll.

1181 viagra viagra | E-mail | Web | 12. března 2019 v 3:03 | Reagovat

Enjoyed  examining  this, very good stuff,  thankyou . While thou livest keep a good tongue in thy head. by William Shakespeare.

1182 super super | E-mail | Web | 14. března 2019 v 2:23 | Reagovat

There are some attentiongrabbing points in time in this article but I dont know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as properly

1183 viagra viagra | E-mail | Web | 14. března 2019 v 3:09 | Reagovat

I've been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I'll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

1184 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | Pondělí v 4:51 | Reagovat

I'm not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.

1185 BruzoBig BruzoBig | E-mail | Pondělí v 23:54 | Reagovat

cbd dosage for inflammation
http://cannabisoil-cannabidiol.com - best cbd oil
  best cbd cream
<a href="http://cannabisoil-cannabidiol.com">cannabidiol oil
</a> - cbd drops
cbd no thc products

1186 FrazkPearo FrazkPearo | E-mail | Úterý v 14:43 | Reagovat

cbd dosage for sleep
http://bestcbdoil4pain.com - best cbd oil for pain
  cbd for anxiety and depression
<a href="http://bestcbdoil4pain.com">best cbd oil
</a> - cbd oil for pain management
cbd drops effects

1187 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | Úterý v 19:20 | Reagovat

Really enjoyed reading ur blog.

1188 MazvinLoavy MazvinLoavy | E-mail | Úterý v 23:27 | Reagovat

best cbd cream
http://cbdoilforsales.com - cannabidiol oil
  cbd and thc
<a href="http://cbdoilforsales.com">cannabidiol oil
</a> - cbd cream for pain reviews
cbd drops effects

1189 OrlanzoNop OrlanzoNop | E-mail | Úterý v 23:29 | Reagovat

cbd dosage calculator
http://cbdvapejuice1.com - cbd vape pen
  cbd thc difference
<a href="http://cbdvapejuice1.com">cbd oil vape
</a> - how long for cbd oil to work for anxiety
cbd defenition

1190 viagra viagra | E-mail | Web | Včera v 8:51 | Reagovat

Hello, Neat post. There's a problem with your web site in web explorer, may test thisK IE still is the market leader and a large component to people will leave out your magnificent writing due to this problem.

1191 MazvinLoavy MazvinLoavy | E-mail | Včera v 9:08 | Reagovat

cbd oil for back pain review
http://cbdoilforsales.com - cbd oil benefits
  how to vape cbd e liquid
<a href="http://cbdoilforsales.com">cbd oil
</a> - cbd vape pen
cbd antioxidant

1192 generic generic | E-mail | Web | Dnes v 7:37 | Reagovat

Magnificent website. Lots of useful information here. Im sending it to some friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your sweat!

1193 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | Dnes v 9:38 | Reagovat

Fantastic website. A lot of useful information here. I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama